De Kerk van Jezus is hersteld

In 1820 riepen God en Jezus een nieuwe profeet om de ware kerk te herstellen. Zijn naam was Joseph Smith.

Joseph Smith groeide op in een arm boerengezin in Palmyra (New York, VS). In die omgeving waren veel kerken en predikanten met elkaar aan het wedijveren om bekeerlingen. Joseph raakte in de war over de vraag bij welke kerk hij zich moest aansluiten, want ze onderwezen allemaal verschillenden dingen. Hij kwam een vers in de Bijbel tegen waarin stond dat als je God een vraag stelde, Hij die zou beantwoorden.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan

Joseph besloot te bidden. Hij ging naar een afgelegen plek in het bos, knielde neer, en vroeg God nederig in gebed bij welke kerk hij zich moest aansluiten. God en Jezus verschenen aan hem in een visioen. Later beschreef Joseph deze heilige ervaring:

‘Ik [zag] recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel. […] Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–17.)

God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, zeiden Joseph dat hij zich niet bij een van de bestaande kerken moest aansluiten. Ze zeiden dat Jezus met zijn hulp uiteindelijk zijn oorspronkelijke kerk zou herstellen. Joseph Smith zou profeet worden, net als de profeten in de Bijbel. Na verloop van tijd kreeg hij dat belangrijke priesterschapsgezag dat verloren was gegaan, en daarmee de macht om te dopen, de zieken te genezen, en apostelen en andere leiders te roepen. De herstelde kerk werd op 6 april 1830 officieel opgericht.

De rol van het Boek van Mormon in de herstelling van de kerk van Jezus

Bij de herstelling van zijn kerk liet Jezus een eeuwenoude kroniek tevoorschijn komen die door Joseph Smith werd vertaald. Zij staat nu bekend als het Boek van Mormon: Eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Het Boek van Mormon ondersteunt en verduidelijkt de Bijbel, en zorgt ervoor dat de leringen van Jezus Christus zuiver en correct blijven. U kunt voor uzelf te weten komen dat het Boek van Mormon net als de Bijbel het woord van God is door het te lezen en te bidden of het waar is. Als God antwoordt dat het waar is, dan weet u dat Joseph Smith een profeet was, en dat u de ware kerk van Jezus hebt gevonden.

Kom meer te weten over de herstelde Kerk van Jezus Christus
Maak een afspraak met zendelingen

Jezus Christus leidt zijn kerk in deze tijd

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de herstelde Kerk van Jezus Christus. Jezus staat aan het hoofd van zijn kerk en leidt ons door middel van een hedendaagse profeet actief naar God terug.

Kom samen met ons de Heiland Jezus Christus aanbidden! U zult er veel aan hebben om zijn leringen in de heilige Schriften te bestuderen, en te horen wat Hij in deze tijd tegen profeten en apostelen zegt. U zult Gods liefde voelen wanneer u actief deel gaat uitmaken van de kerk van de Heer en anderen helpt.

Iedereen is welkom
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Steeds meer mensen staan afkerig tegenover georganiseerde godsdienst. Ze beleven liever hun eigen spiritualiteit en proberen een goed leven te leiden. Maar mensen hebben zowel georganiseerde godsdienst als persoonlijke spiritualiteit nodig. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen biedt de structuur en het priesterschapsgezag die nodig zijn om al Gods geboden na te leven, waaronder het gebod om zich te laten dopen en aan het avondmaal (de communie) deel te nemen. U zou op zondag naar de kerk moeten gaan, en tijdens de week moeite doen om aan geestelijke dingen te denken en anderen te dienen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is in 1830 officieel georganiseerd in Fayette (New York, VS). Joseph Smith was de eerste president van de kerk. Hij had een visioen van Jezus Christus en God de Vader gekregen, en werd geroepen als profeet om de kerk van Jezus Christus te herstellen. Hij ontving het priesterschap van God, vertaalde het Boek van Mormon, en stuurde zendelingen uit om het evangelie in Noord-Amerika en aan de overkant van de oceaan te verkondigen.

De hoofdzetel van de kerk verhuisde eerst naar Ohio en vervolgens naar Missouri en Illinois, om aan vervolging te ontkomen en een verzamelplaats voor de leden te stichten. In 1844 leidden vooroordelen en plaatselijke politieke conflicten ertoe dat Joseph Smith zonder proces in de gevangenis werd gegooid, en door een bende werd vermoord.

Brigham Young volgde hem op als president van de kerk. Onder zijn leiding staken de heiligen in de Verenigde Staten de vlakten over in huifkarren, naar de Rocky Mountains in Utah. Sindsdien is de kerk over heel de wereld sterk gegroeid. De kerk telt nu meer dan 16 miljoen leden in meer dan 170 landen.

De eerste stap is een afspraak met zendelingen. Zij zullen u vertellen over de fundamentele geloofspunten en gebruiken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze beantwoorden ook uw vragen over de kerk, en leggen uit wat er van leden wordt verwacht.

U kunt ook de zondagse kerkdiensten bijwonen. U zult het fijn vinden om deel uit te maken van een gemeenschap waar mensen om elkaar geven en waar iedereen het voorbeeld van Jezus Christus probeert te volgen.

Als u zich bij de kerk wilt aansluiten, kunt u zich laten dopen en officieel lid worden. Uw doop kan worden verricht door zendelingen of door iemand die u in de kerk hebt leren kennen.

Net als de Bijbel bevat het Boek van Mormon bijdragen van veel schrijvers. Het is een verzameling dagboeken en geschiedkundige verslagen die van de ene schrijver op de andere zijn doorgegeven en een periode van zo’n duizend jaar bestrijken. De eerste schrijver is de profeet Nephi, die in 600 v.C. samen met zijn gezin Jeruzalem verliet en naar het Amerikaanse vasteland trok. Nephi gaf de kroniek door aan zijn jongere broer, die het op zijn beurt aan zijn zoon gaf. Elke schrijver gaf de kroniek door aan iemand die hij vertrouwde. Mormon was de profeet die alle geschriften in één boek samenbracht. Daarom wordt het boek het Boek van Mormon genoemd.

In 1823 werd Joseph Smith naar deze oude kroniek geleid, en hij vertaalde die door de macht van God.