De zending van Jezus Christus

Jezus Christus is de grootste die ooit op aarde geboren is – Hij is ons volmaakte voorbeeld. Hij is de Heer der heren, de Schepper, onze Heiland, en Hij is naar de aarde gekomen zodat wij bij God kunnen terugkeren.

Zoon van God

Jezus is de Eerstgeborene van God de Vader in de geest, en is het enige kind van God in het vlees. Zijn sterfelijke moeder, Maria, bracht Hem ter wereld en voedde Hem hier op aarde op. Zijn zending was vóór de schepping van de wereld vastgesteld.

Door de wonderen die Jezus verrichtte, raakten veel mensen overtuigd dat Hij een profeet was, maar Hij was veel meer dan dat. Toen Hij zijn discipelen vroeg: ‘Wie zegt u dat Ik ben?’, antwoordde Simon Petrus: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mattheüs 16:15–16).

Leraar

Jezus was de grootste leraar die ooit geleefd heeft, en Hij leert ons nog steeds. Toen Jezus 12 jaar was, vond men Hem in de tempel, in gesprek met godsdienstleraars (zie Lukas 2:46). Zij stonden versteld van zijn grote kennis. Jezus zou tijdens zijn verdere leven grote leerredes geven.

Jezus leerde dat het de bedoeling was dat alle mensen ‘leven [zouden] hebben en overvloed [zouden] hebben’ (Johannes 10:10). Door geloof in Jezus, en door gehoorzaamheid aan zijn leringen, kunnen wij bij God terugkomen.

Voorbeeld

Jezus leidde een volmaakt leven – vrij van zonden – en gaf ons een volmaakt voorbeeld om te volgen. Alle godsdienstige handelingen moeten in zijn heilige naam gedaan worden.

Jezus had de doop niet nodig om zonden weg te wassen. Maar Hij liet zich tóch dopen om ons te laten zien dat iedereen de doop nodig heeft om ‘alle gerechtigheid te vervullen’ (Mattheüs 3:15).

Jezus is bovendien het volmaakte voorbeeld van naastenliefde. Tijdens zijn leven op aarde zorgde Hij voor de armen, genas Hij melaatsen (zie Lukas 17:12–19), en stuurde Hij kleine kinderen nooit weg (zie Mattheüs 19:13–14). Zijn liefde is oneindig, en is er voor ieder die haar nodig heeft.

Jezus leerde ons dat wij anderen moeten vergeven. Zelfs toen Hij aan het kruis stervende was, vergaf Jezus de mensen die Hem doodden.

Heiland

De Hebreeuwse naam voor Jezus is Jeshua, wat ‘Heiland’ betekent. Jezus vervulde zijn rol als Heiland door zichzelf bereidwillig op te offeren en vervolgens op te staan.

In de hof van Gethsémané voelde Jezus de last van elke zonde en alle pijn die de mensheid ooit ondervonden heeft. Jezus leed voor elke zonde van iedere persoon die ooit heeft geleefd.