Wat is het doel van mijn leven?

Het doel en de zin van dit leven. God, onze liefhebbende Vader, wil dat wij geluk en vreugde hebben. Hij heeft een plan opgesteld waardoor wij kunnen groeien, geloof kunnen hebben, en op een dag kunnen terugkeren om bij Hem te wonen. Gods plan, dat ook wel het heilsplan wordt genoemd, geeft ons aardse leven zin en context doordat we antwoord op de volgende belangrijke vragen krijgen: ‘Waar ben ik vandaan gekomen?’ ‘Waarom ben ik hier?’ en ‘Wat gebeurt er met mij na de dood?’

Het leven is een proefterrein voor ons

God heeft ons naar de aarde gestuurd zodat wij zowel door prettige als pijnlijke ervaringen kunnen leren en groeien. Hij laat ons kiezen tussen goed en kwaad, en laat ons besluiten of wij anderen zullen dienen of uitsluitend aan onszelf zullen denken. De opgave is om geloof in zijn plan te hebben, zelfs als wij niet alles weten. Omdat we allemaal vergissingen begaan, stuurde God zijn Zoon, Jezus Christus, zodat wij gereinigd en vergeven kunnen worden. Als wij Jezus aanvaarden en zijn voorbeeld volgen, worden we minder zelfzuchtig en kunnen we meer liefde, gemoedsrust en vreugde krijgen.

Ontdek het heilsplan van God

Waar kom ik vandaan?

Vóór uw geboorte woonde u bij uw hemelse Vader. Hij kende u, hield van u, en leerde u welke keuzes naar blijvend geluk leiden. Deze periode wordt het voorsterfelijk bestaan genoemd.

God legde ons zijn plan voor

God wilde dat we naar de aarde zouden komen om een lichaam te krijgen. Hier krijgen we te maken met beproevingen en omstandigheden die ons de kans geven om te leren, zodat we meer zoals Hij kunnen worden.

Jezus werd uitgekozen om onze Heiland te worden

God wist dat we fouten zouden maken. Daarom koos Hij Jezus Christus uit om naar de aarde te komen en voor onze zonden te lijden. Dankzij Jezus’ offer kunnen wij vergeving van onze zonden ontvangen en worden gereinigd, zodat we ooit bij God kunnen terugkeren.

Wat is het doel van mijn leven?

We kunnen ons niet meer herinneren dat we bij God woonden voordat we naar de aarde kwamen. Daardoor moeten we leren geloof te oefenen en tussen goed en kwaad te kiezen. Het leven is niet makkelijk, maar moeilijke tijden zorgen ervoor dat we geluk en vrede meer waarderen.

Jezus’ offer

Jezus leed en stierf voor onze zonden. Maar zijn offer neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. We moeten ervoor kiezen om Jezus aan te nemen door ons te bekeren als we fouten maken, ons te laten dopen, en zijn geboden te onderhouden.

Waar gaan we na de dood heen?

Als wij sterven worden onze geest en ons lichaam van elkaar gescheiden. Onze geest gaat naar de geestenwereld. Het is een plek van rust en vreugde voor de mensen die goede keuzes hebben gemaakt, en een hel voor mensen die slechte keuzes hebben gemaakt.

De geestenwereld

De geestenwereld is geen eindbestemming of laatste oordeel. Omdat God zo liefdevol en goed is, krijgen de mensen in de hel die tijdens hun leven nooit over Jezus hebben gehoord, onderricht over zijn evangelie. Ze krijgen ook de kans om Hem aan te nemen.

We zullen allemaal weer leven

Jezus heeft de dood overwonnen zodat wij weer kunnen leven. Dat heet de opstanding. Bij de opstanding komen onze geest en ons lichaam weer samen. Ons lichaam zal vervolmaakt worden en nooit meer sterven.

Laatste oordeel

Jezus zal ons oordelen naar onze werken en de verlangens van ons hart. Hij zal zo genadig mogelijk zijn. Omdat onze werken en verlangens verschillen, bestaat de hemel uit verschillende koninkrijken, of graden van heerlijkheid.

Het celestiale koninkrijk

Onze hemelse Vader en Jezus wonen in het celestiale koninkrijk. Wie volgens Jezus’ leringen leeft en door zijn offer van zonde wordt gereinigd, gaat daar naartoe. Daar zult u in de tegenwoordigheid van God leven en blijvende vreugde kennen.

Het terrestriale koninkrijk

Mensen die weigeren het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden, maar verder een eerzaam leven leiden, komen in het terrestriale koninkrijk terecht.

Opnieuw beginnen
Het telestiale koninkrijk

Mensen die in hun zonden volharden en zich niet bekeren, komen in het telestiale koninkrijk terecht.

Kom Gods doel voor u te weten
Maak een afspraak met zendelingen

Jezus geeft toegang tot blijvend geluk en eeuwig heil

In de Bijbel staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). God heeft Jezus gestuurd om ons van onze zonden te redden. We kunnen ons in dit leven door Jezus’ leringen naar blijvend geluk laten leiden. Door zijn zoenoffer kunnen wij de zin van het leven ontdekken en ons volledige potentieel bereiken. U kunt zich vandaag nog op die weg begeven.

In het Boek van Mormon lezen we wat de zin van het leven is

Evenals in de Bijbel vinden we in het Boek van Mormon instructies van God voor zijn kinderen. God wil dat u in het leven slaagt, en dat u gelukkig wordt. De mensen in het Boek van Mormon moesten vol geloof veel moeilijkheden overwinnen. We kunnen door hun belevenissen en leringen veel over de zin van ons eigen leven te weten komen.

Kom uit de Schriften meer over het doel van het leven te weten
Maak een afspraak met zendelingen

Bekijk meer verhalen

‘Ik was mijn leven lang op zoek naar de waarheid geweest. […] Ik maakte kennis met degene die later mijn vrouw zou worden, en met De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ik werd steeds nieuwsgieriger naar de sterke geest die ik bij hun bijeenkomsten voelde. Ik begon in het Boek van Mormon te lezen en stond versteld van de waarheid die ik daarin tegenkwam! Het Boek van Mormon heeft mij ook geholpen om de Bijbel beter te gaan begrijpen. […] Door in het Boek van Mormon te lezen, kan iedereen een nauwere band met onze Heiland gaan voelen, en de zin van het leven gaan begrijpen.’

‘Na mijn afstuderen had ik op 21-jarige leeftijd alles waar ik naar gestreefd had: een goede baan, een mooie auto, en een druk sociaal leven. Maar ik was nog niet gelukkig. Ik voelde een aandrang om een afspraak met de zendelingen te maken. […] Ik nam hun uitdaging om het Boek van Mormon te lezen aan. Ik las, studeerde, bad, en wist toen dat het waar was. […] Lid worden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was de beste beslissing die ik ooit gemaakt heb – het evangelie zal je leven niet volmaakt maken, maar je wel in staat stellen om overal het beste van te maken, en je weet dat je er nooit alleen in staat.’

‘Ik was inmiddels een jaar lang van huis om te studeren, maar had het gevoel dat het leven toch meer moest inhouden dan het dagelijkse bestaan. Ik wist dat ik God moest vinden. Ik wilde de ware kerk vinden. Daarom onderzocht ik heel veel godsdiensten. […] En toen stuurde mijn beste vriendin de zendelingen naar mij toe. Op een eerder moment in mijn leven zou dat me geërgerd hebben, maar ik had nu een punt bereikt waarop ik actief naar antwoorden op zoek was. Ik wilde een en ander zelf te weten komen. De boodschap van de zendelingen over het plan van geluk dat onze hemelse Vader voor ons heeft, sprak mij aan – het was net alsof ik die dingen eigenlijk al wist, maar ze nog een keer moest horen. Het klonk allemaal zo bekend. Ik wist dat ik niet naar voorbijgaand werelds geluk op zoek was, maar naar iets dat er echt toe doet. Ik wilde waar geluk vinden. Toen ik hoorde dat God een plan van geluk voor ons heeft, sprak me dat erg aan. Weten dat onze hemelse Vader een liefhebbende Vader is en dat ik zijn kind ben, dat Hij zijn Zoon Jezus Christus heeft gestuurd om ons te verzoenen en voor ons op te staan, omdat Hij ons liefheeft. Dat is voor mij goud waard. […] Vernemen dat onze liefhebbende hemelse Vader een plan van geluk voor ons heeft, was voor mij net als het proeven van de zoetste vrucht die ik ooit had gehad. Ik heb een doel, mijn leven heeft richting gekregen, en al mijn relaties en mijn gezinsleven hebben betekenis gekregen.’

‘Sinds mijn jonge jaren heb ik me altijd afgevraagd wat het doel van het leven was. Ik zat letterlijk met vragen zoals “Waarom ben ik hier?”, “Waar kom ik vandaan?” en “Waar ga ik heen?” Toen ik de zendelingen tegenkwam, beantwoordden zij die vragen voor me. Maar belangrijker nog dan hun antwoorden was de gemoedsrust die ik daardoor kreeg. Het was alsof mijn leven plotseling een doel had gekregen, en ik wist dat ik dat doel altijd zou hebben zolang ik dicht bij de Heer bleef. Het is altijd heel fijn om lid van de kerk te zijn, en om de kennis en het getuigenis van Jezus Christus te hebben dat ik heb gekregen. Ik weet dat Hij mijn leven in zijn handen heeft. De toekomst is niet zo beangstigend als je die vredige en vertrouwensvolle visie hebt. Ik heb geleerd dat het doel van ons bestaan is om gelukkig te worden. Het leven is niet altijd makkelijk, maar ik kan beslist zeggen dat ik erg gelukkig ben.’

‘Het is raar als ik bedenk dat ik tot deze kerk bekeerd ben. Ik had het grootste deel van mijn leven geen idee wie God of wie Jezus Christus was. Mijn familie was niet godsdienstig, en was erg disfunctioneel. Ik heb geen makkelijke jeugd gehad. Ik wist voorheen niet dat er meer achter het leven zat, of dat ik een Vader in de hemel had die om mij gaf. Ik wist niet dat ik een doel had. Maar op de middelbare school besefte ik dat ik meer uit het leven wilde halen. Ik wist dat er meer moest zijn dan alleen dit leven, en ik wilde niet het pad begaan dat voor mij lag. Ik nam contact op met een van mijn vriendinnen die lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was, en ik vroeg haar om mij mee naar de kerk te nemen. Ik ging naar de kerk, en ik wist dat het wat voor mij was. Ik begon de zendelingenlessen te volgen, en mijn hart werd veranderd. Ik was zo blij en voelde me goed over alles, en ik vond het allemaal heel logisch. En natuurlijk wist ik niet alles, maar ik had geloof. Ik wist dat mijn Heiland persoonlijk voor mijn zonden had geleden, en dat Hij dat voor ons allemaal had gedaan. Ik wist dat ik vergeving voor mijn zonden kon krijgen, en ik vond dat een verootmoedigende gedachte. Ik bad met heel mijn hart, en ik kwam te weten dat dit was wat mijn hemelse Vader van mij wilde. Mij tot dit evangelie bekeren, was de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Ik was een tijdlang verdwaald, maar ik weet nu wat mijn doel is, en ik weet dat er meer achter dit leven steekt.’