Wat is het doel van mijn leven?

Het doel en de zin van dit leven. God, onze liefhebbende Vader, wil dat wij geluk en vreugde hebben. Hij heeft een plan opgesteld waardoor wij kunnen groeien, geloof kunnen hebben, en op een dag kunnen terugkeren om bij Hem te wonen. Gods plan, dat ook wel het heilsplan wordt genoemd, geeft ons aardse leven zin en context doordat we antwoord op de volgende belangrijke vragen krijgen: ‘Waar ben ik vandaan gekomen?’ ‘Waarom ben ik hier?’ en ‘Wat gebeurt er met mij na de dood?’

Het leven is een proefterrein voor ons

God heeft ons naar de aarde gestuurd zodat wij zowel door prettige als pijnlijke ervaringen kunnen leren en groeien. Hij laat ons kiezen tussen goed en kwaad, en laat ons besluiten of wij anderen zullen dienen of uitsluitend aan onszelf zullen denken. De opgave is om geloof in zijn plan te hebben, zelfs als wij niet alles weten. Omdat we allemaal vergissingen begaan, stuurde God zijn Zoon, Jezus Christus, zodat wij gereinigd en vergeven kunnen worden. Als wij Jezus aanvaarden en zijn voorbeeld volgen, worden we minder zelfzuchtig en kunnen we meer liefde, gemoedsrust en vreugde krijgen.

Ontdek het heilsplan van God

Waar kom ik vandaan?

Vóór uw geboorte woonde u bij uw hemelse Vader. Hij kende u, hield van u, en leerde u welke keuzes naar blijvend geluk leiden. Deze periode wordt het voorsterfelijk bestaan genoemd.

God legde ons zijn plan voor

God wilde dat we naar de aarde zouden komen om een lichaam te krijgen. Hier krijgen we te maken met beproevingen en omstandigheden die ons de kans geven om te leren, zodat we meer zoals Hij kunnen worden.

Jezus werd uitgekozen om onze Heiland te worden

God wist dat we fouten zouden maken. Daarom koos Hij Jezus Christus uit om naar de aarde te komen en voor onze zonden te lijden. Dankzij Jezus’ offer kunnen wij vergeving van onze zonden ontvangen en worden gereinigd, zodat we ooit bij God kunnen terugkeren.

Wat is het doel van mijn leven?

We kunnen ons niet meer herinneren dat we bij God woonden voordat we naar de aarde kwamen. Daardoor moeten we leren geloof te oefenen en tussen goed en kwaad te kiezen. Het leven is niet makkelijk, maar moeilijke tijden zorgen ervoor dat we geluk en vrede meer waarderen.

Jezus’ offer

Jezus leed en stierf voor onze zonden. Maar zijn offer neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. We moeten ervoor kiezen om Jezus aan te nemen door ons te bekeren als we fouten maken, ons te laten dopen, en zijn geboden te onderhouden.

Waar gaan we na de dood heen?

Als wij sterven worden onze geest en ons lichaam van elkaar gescheiden. Onze geest gaat naar de geestenwereld. Het is een plek van rust en vreugde voor de mensen die goede keuzes hebben gemaakt, en een hel voor mensen die slechte keuzes hebben gemaakt.

De geestenwereld

De geestenwereld is geen eindbestemming of laatste oordeel. Omdat God zo liefdevol en goed is, krijgen de mensen in de hel die tijdens hun leven nooit over Jezus hebben gehoord, onderricht over zijn evangelie. Ze krijgen ook de kans om Hem aan te nemen.

We zullen allemaal weer leven

Jezus heeft de dood overwonnen zodat wij weer kunnen leven. Dat heet de opstanding. Bij de opstanding komen onze geest en ons lichaam weer samen. Ons lichaam zal vervolmaakt worden en nooit meer sterven.

Laatste oordeel

Jezus zal ons oordelen naar onze werken en de verlangens van ons hart. Hij zal zo genadig mogelijk zijn. Omdat onze werken en verlangens verschillen, bestaat de hemel uit verschillende koninkrijken, of graden van heerlijkheid.

Het celestiale koninkrijk

Onze hemelse Vader en Jezus wonen in het celestiale koninkrijk. Wie volgens Jezus’ leringen leeft en door zijn offer van zonde wordt gereinigd, gaat daar naartoe. Daar zult u in de tegenwoordigheid van God leven en blijvende vreugde kennen.

Het terrestriale koninkrijk

Mensen die weigeren het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden, maar verder een eerzaam leven leiden, komen in het terrestriale koninkrijk terecht.

Het telestiale koninkrijk

Mensen die in hun zonden volharden en zich niet bekeren, komen in het telestiale koninkrijk terecht.

Kom Gods doel voor u te weten
Maak een afspraak met zendelingen

Jezus geeft toegang tot blijvend geluk en eeuwig heil

In de Bijbel staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). God heeft Jezus gestuurd om ons van onze zonden te redden. We kunnen ons in dit leven door Jezus’ leringen naar blijvend geluk laten leiden. Door zijn zoenoffer kunnen wij de zin van het leven ontdekken en ons volledige potentieel bereiken. U kunt zich vandaag nog op die weg begeven.

In het Boek van Mormon lezen we wat de zin van het leven is

Evenals in de Bijbel vinden we in het Boek van Mormon instructies van God voor zijn kinderen. God wil dat u in het leven slaagt, en dat u gelukkig wordt. De mensen in het Boek van Mormon moesten vol geloof veel moeilijkheden overwinnen. We kunnen door hun belevenissen en leringen veel over de zin van ons eigen leven te weten komen.

Kom uit de Schriften meer over het doel van het leven te weten
Maak een afspraak met zendelingen

Bekijk meer verhalen