Skip main navigation

Jezus Christus volgen

Wie is Jezus Christus? Jezus is de Heiland van de wereld. Door Hem te volgen, ervaren we meer gemoedsrust en geluk.

...
Ontdek wat er dankzij Hem mogelijk is
2:45

Jezus is de Zoon van God

Onze hemelse Vader stuurde zijn Zoon, Jezus Christus, om te lijden voor de zonden van alle mensen, zodat wij vergeving kunnen krijgen. Dit offer voor ons was alleen mogelijk dankzij Jezus’ goddelijke aard en zijn volmaakt leven.

Jezus was een groot leraar en diende allen, maar Hij was oneindig veel meer dan dat. Toen Hij de apostel Petrus vroeg: ‘Wie zegt u dat Ik ben?’, antwoordde Petrus: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mattheüs 16:15–16).

Jezus heeft ons het volmaakte voorbeeld gegeven

Jezus leidde een volmaakt leven om ons de weg terug naar onze hemelse Vader te laten zien. Hoewel Hij nooit heeft gezondigd, liet Jezus zich toch dopen om zijn gehoorzaamheid aan God te tonen, en ons te leren dat iedereen zich moet laten dopen.

Lees hoe u zich kunt laten dopen

Jezus is ook het volmaakte voorbeeld van liefde. Tijdens zijn aardse leven zorgde Hij voor de armen, genas Hij blinden (zie Johannes 9:1–7), liet Hij kleine kinderen bij zich komen (zie Mattheüs 19:13–14), en vergaf Hij zelfs degenen die Hem kruisigden. Zijn liefde is eindeloos, en beschikbaar voor ieder die er behoefte aan heeft.

Jezus heeft ons geleerd hoe we moeten leven en anderen moeten behandelen

Toen Jezus amper 12 jaar was, vonden ze Hem in de tempel, waar hij Schriftgeleerden aan het onderwijzen was (zie Lukas 2:46). Ze stonden versteld van zijn kennis. Jezus werd de beste leraar die ooit heeft geleefd. Hij gebruikte vaak gelijkenissen, of verhalen, om belangrijke lessen te leren. Deze gelijkenissen gingen over gewone mensen en alledaagse situaties, waardoor ze makkelijk te begrijpen waren. Zijn verhalen kunnen ons nog steeds raken, en ons inspireren om Hem te volgen en anderen te dienen.

De leringen van Jezus

De arbeiders in de wijngaard

Jezus heeft gezegd dat alle goede mensen dezelfde beloning in de hemel zullen krijgen, ongeacht hoelang ze trouw zijn geweest (zie Mattheüs 20:1–16).

De onbarmhartige slaaf

‘Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had?’ (Mattheüs 18:33)

De barmhartige Samaritaan

Jezus Christus heeft gezegd dat we onze naaste moeten liefhebben. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan leert ons dat iedereen onze naaste kan zijn, zelfs vreemdelingen of vijanden (zie Lukas 10:25–37).

De verloren zoon

Eenieder die zich tot Christus wendt, zal zijn liefhebbende aanvaarding ontvangen, wat hij of zij ook heeft gedaan (zie Lukas 15:11–32).

Opnieuw beginnen
Het verloren schaap

Als we ons verloren of eenzaam voelen en ons tot Jezus wenden, zal hij ons niet alleen terug verwelkomen, maar zich ook verblijden zoals de herder die zei: ‘Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was’ (Lukas 15:1–6).

Ook in het Boek van Mormon staan krachtige leringen van de Heiland. Tijdens zijn bezoek aan het oude Amerika leerde Hij de mensen hoe ze moesten bidden, nederig zijn en hun familieleden behandelen.

Lees de leringen van Jezus in het Boek van Mormon

Jezus leed en stierf voor onze zonden

Jezus is naar de aarde gekomen om ons van onze zonden te verlossen. Hij was bereid om te lijden en Zich voor ons op te offeren, om de prijs voor onze fouten te betalen, zodat wij ons kunnen bekeren en vergeving kunnen ontvangen.

In de hof van Gethsémané torste Jezus het gewicht van alle mogelijke zonden en pijnen. Hij leed voor elke mens die ooit heeft geleefd, waardoor Hij uit al zijn poriën bloedde (zie Lukas 22:44). Hij werd gearresteerd, bespuugd, met een zweep geslagen, en dan gekruisigd. Zelfs toen Jezus door zijn eigen volk ter dood werd gebracht, riep Hij nog uit dat God het hun zou vergeven (zie Lukas 23:34).

We maken allemaal fouten en doen dingen waar we spijt van hebben. Maar als we onze hemelse Vader om vergeving bidden en ons inspannen om het beter te doen, kunnen we weer rein worden. Wij staan allemaal in de schuld bij de diepe liefde van onze Heiland en Verlosser, Jezus Christus.

Jezus is opgestaan zodat wij weer kunnen leven

Drie dagen na zijn dood stond Jezus uit het graf op, en verscheen Hij aan veel van zijn vrienden en volgelingen. Hij was de eerste die uit de dood opstond. Dit houdt in dat zijn geest na zijn dood met zijn vervolmaakte lichaam werd herenigd. Doordat Jezus de dood heeft overwonnen, zullen wij eens allemaal opstaan.

Kom samen met ons de Heiland aanbidden

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Ja! Jezus is het fundament van ons geloof. We gebruiken dan ook liever de juiste naam van onze kerk: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met die naam bewijzen we Jezus eer, en herinneren we iedereen eraan dat we Jezus Christus volgen en dat dit zijn kerk is.

In het Boek van Mormon staat: ‘En wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden’ (2 Nephi 25:26).

De opstanding houdt in dat de geest en het lichaam na de dood worden herenigd om nooit meer gescheiden te worden. Op de derde dag na zijn kruisiging is Jezus uit het graf, of uit de dood, opgestaan. Hij leeft, en ook wij zullen opstaan en kunnen weer naar God terugkeren.

Niemand weet wanneer de wederkomst van Jezus zal plaatsvinden, maar we weten wel dat Hij zal wederkomen. Engelen hebben tegen Jezus’ apostelen gezegd: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als u Hem naar hemel hebt zien gaan’ (Handelingen 1:11). De Bijbel en het Boek van Mormon vermelden tekenen die aan de wederkomst voorafgaan, zoals oorlogen, hongersnood, en de prediking van het evangelie van Jezus Christus aan alle volken.

In de Bijbel staan bijna 200 verschillende namen, titels en omschrijvingen die naar Jezus verwijzen. Veel van die titels geven zijn majesteit en zending treffend weer. Hier zijn enkele voorbeelden: 

 • Christus
 • Heiland
 • Verlosser
 • Zoon van God
 • Jehova
 • Lam van God
 • Brood des levens
 • Raadsman
 • Immanuel
 • Licht der wereld
 • Heer
 • Meester
 • Middelaar
 • levend water
 • Vredevorst
 • Voorspraak
 • Messias
 • Heilige Israëls
 • Eniggeborene
 • Goede Herder
Mormon.org Chat is typing...