Een hecht gezin grootbrengen

God heeft het gezin geschapen zodat we geluk kunnen vinden, in een liefdevolle sfeer leren, en ons op het eeuwige leven voorbereiden.

Vijf tips om God in uw gezin centraal te stellen

Het gezin is een belangrijk onderdeel van het plan van geluk dat onze hemelse Vader voor ons heeft. Kinderen opvoeden brengt veel voldoening, maar kan in deze wereld best een uitdaging zijn. De beslissingen die uw kinderen moeten nemen, zijn moeilijker dan toen u jong was. Hieronder vindt u vijf tips om uw gezin te sterken en beschermen tegen slechte wereldse invloeden.

1. Leer uw kinderen goede normen en waarden

In Spreuken 22:6 staat: ‘Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.’ Het is uw verantwoordelijkheid als ouders om uw kinderen goede waarden en beginselen bij te brengen. Leer ze wie God is en hoeveel Hij van ze houdt. Leer ze eerlijk te zijn. Leer ze de gulden regel – behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Duidelijk afgebakende normen bepalen de keuzes die iemand maakt. Opgroeiende kinderen krijgen met beproevingen te maken. Leer uw kinderen om te leven naar Gods normen met betrekking tot seks, drugs, geldzaken, een opleiding, en zo meer. U kunt niet voorzien in welke situaties ze allemaal terecht kunnen komen. Wat u wel kunt doen, is ze leren wat goed en slecht is, en uitleggen dat elke keuze, of die nu goed of slecht is, gevolgen heeft. Blijf uw kinderen een luisterend oor bieden, en zorg dat ze weten dat u van ze houdt, wat er ook gebeurt.

2. Bid samen als gezin

Een oud spreekwoord zegt: ‘Bidt men daag’lijks als gezin, geen tweedracht sluipt ertussenin’. God zegent gezinnen die samen bidden met een toename van gemoedsrust, liefde en eenheid. Het gezinsgebed is voor kleine kinderen ook een goede opstap naar hun persoonlijk gebed. Drukke schema’s kunnen het moeilijk maken om tijd te vinden voor een gezinsgebed, maar het is de moeite waard. Misschien kunt u een moment uitkiezen waarop u meestal samen bent, zoals tijdens maaltijden of voor het slapengaan.

Kom te weten hoe u in gezinsverband kunt bidden
Maak een afspraak met zendelingen

3. Lees het woord van God

Door de Schriften in gezinsverband te lezen, nodigt u de Heilige Geest bij u thuis uit. In de verhalen in de Bijbel en het Boek van Mormon staan waardevolle lessen over geloof en het overwinnen van problemen. Hoewel die gebeurtenissen lang geleden plaatsvonden, kunnen we er nu nog iets aan hebben. Zorg dat uw kinderen weten dat ze moed, inspiratie en leiding in de Schriften kunnen vinden.

Ouderling L. Tom Perry, een hedendaagse apostel, heeft gezegd: ‘Ik beloof u dat dagelijks gezinsgebed en Schriftstudie in uw gezin een gevoel van veiligheid en verbondenheid zal ontwikkelen dat uw leven zal verrijken en uw gezin erop zal voorbereiden de moeilijkheden van deze tijd en de eeuwigheid onder ogen te zien.’

God zal uw gezin zegenen als u samen de Schriften leest.

4. Ga als gezin naar de kerk

Gezinnen hebben baat bij het geestelijke en sociale aspect van de kerk. Op zondag leren uw kinderen meer over Jezus’ leringen en hoe ze die kunnen toepassen. Ze kunnen ook vriendschap sluiten met leeftijdgenoten die dezelfde geloofsovertuiging aanhangen en die een goede invloed kunnen uitoefenen als ze met moeilijke beslissingen en groepsdruk te maken krijgen. In de kerk worden de waarden die ze thuis aangeleerd krijgen, zoals eerlijkheid en vriendelijkheid, versterkt. Naar de kerk gaan neemt tijd in beslag, maar God zegent ons ervoor.

Ga met uw gezin naar de kerk
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

5. Breng tijd met elkaar door

Heiligen der laatste dagen houden één avond per week vrij voor het gezin. Dat noemen we de thuisavond. Tijdens de thuisavond brengen gezinsleden tijd met elkaar door, praten ze over het evangelie en maken ze plezier. U kunt de thuisavond aan de leeftijd van uw kinderen aanpassen. Met kleine kinderen kunt u liedjes zingen, een kort, opbouwend filmpje bekijken, of Bijbelverhalen uitbeelden. Grote kinderen hebben misschien liever een ernstige boodschap en daarna een gezinsactiviteit, zoals een potje voetbal, een film of karaoke.

Het gezin: een proclamatie aan de wereld

In 1995 heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een officiële verklaring over het belang van het gezin uitgebracht. In het document wordt de taak van de vader en de moeder omschreven, en wordt gesproken over onderwerpen als het huwelijk, geslacht, ouderschap en seks. Lees hier enkele fragmenten:

Fragmenten uit ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’

Huwelijk

‘Het huwelijk tussen man en vrouw is van Godswege geboden.’

Eeuwige gezinnen

‘Het goddelijk plan van geluk maakt het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan.’

Seks

‘God heeft geboden dat het heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.’

Ouderschap

‘Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen.’

Huwelijkstrouw

‘Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren te worden, en te worden opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren.’

Huwelijksplichten

‘Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners […] te helpen.’

Aan God rekenschap afleggen

‘Wij waarschuwen degenen die het verbond van huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen mishandelen, of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God rekenschap moeten afleggen.’

Gezinnen sterken

‘Wij doen een beroep op burgers en overheidsdienaren met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maatregelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als fundamentele eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken.’

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.