Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u vragen die mensen vaak stellen aan leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Als u meer vragen hebt, kunt u een afspraak maken met twee van onze zendelingen.

Christelijke overtuiging

Ja! Absoluut. ‘Mormoon’ is tenslotte maar een bijnaam. Wij zijn leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heiland van de wereld is, en dat Hij meer van ons houdt dan we ons kunnen voorstellen. Wil dat zeggen dat we precies hetzelfde geloven als alle andere christelijke kerken? Nee. Maar we beschouwen onszelf beslist als toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

De Heilige Drie-eenheid wordt in veel christelijke religies gebruikt om God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest aan te duiden. Als heiligen der laatste dagen geloven we sterk in alle drie, maar we geloven niet dat ze één persoon zijn. Wij geloven dat ze één in doel zijn. Het is hun doel om ons te helpen vreugde te vinden, in dit leven en in het hiernamaals (waar we ook in geloven).

Ja! Jezus is het fundament van ons geloof. We gebruiken dan ook liever de juiste naam van onze kerk: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

In het Boek van Mormon staat: ‘En wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden’ (2 Nephi 25:26).

De term ‘mormonen’ is een bijnaam die afkomstig is van een boek met heilige Schriftuur dat uniek is voor onze kerk, het Boek van Mormon. Wij hebben die bijnaam niet verzonnen, maar veel mensen verwijzen ermee naar de kerk en haar leden. In het verleden hebben we ons geschikt naar de term en er zelfs gebruik van gemaakt. We hebben echter onlangs iedereen gevraagd de volledige naam van de kerk te gebruiken: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Zo weet iedereen dat Jezus het middelpunt van onze godsdienstige overtuiging is.

Met ‘heiligen der laatste dagen’ verwijst u op een prettige manier naar uw vrienden die lid van de kerk zijn.

Ja. Absoluut. De Bijbel is het woord van God, het is heilige Schriftuur, en verplichte literatuur voor mensen die een gelukkig leven willen leiden. Naast de Bijbel vinden we inspiratie in andere Schriftuurlijke boeken die uniek zijn voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Samen bieden ze ons inzicht in belangrijke waarheden over Jezus Christus.

De Bijbel is geschreven door geïnspireerde mannen die we profeten noemen. God sprak tot profeten als Mozes en Jesaja, en zij schreven op wat Hij hun leerde. Deze geschriften vormen samen het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is een verzameling ooggetuigenverslagen door volgelingen van Jezus, en brieven van Paulus en andere apostelen. Beide testamenten zijn later vertaald en verzameld in een boek dat we nu kennen als de Bijbel.

Boek van Mormon

Het Boek van Mormon is een kroniek met inspirerende Schriftuur die een leidraad in ons leven is en ons aan Jezus verbindt. Waar komt de naam vandaan? Vele honderden jaren geleden schreef een profeet die Mormon heette de geschiedenis van zijn volk op. Nu bleek dit volk met dezelfde moeilijkheden te kampen als wij. En net als wij kregen de mensen kracht toen ze zich tot Jezus Christus wendden. Het Boek van Mormon is evenals de Bijbel bedoeld om alle mensen dichter bij God te brengen. Al lezend zult u beseffen dat God heel veel van ons houdt.

Hieronder volgt een samenvatting van de epische gebeurtenissen in het Boek van Mormon die een periode van duizend jaar bestrijken:

Eigenlijk is het Boek van Mormon een familiekroniek. Lehi is een profeet in Jeruzalem. God waarschuwt Lehi in een droom dat hij met zijn gezin uit Jeruzalem weg moet vluchten, omdat de vijand de macht zal grijpen. Ze steken de oceaan over en komen op het Amerikaanse vasteland terecht. Laman en Lemuel, de oudste zonen van Lehi, geloven niet dat hun vader inspiratie van God ontvangt. Hun jongste broer, Nephi, heeft een groot geloof. Nephi wordt door God uitgekozen om het gezin te leiden en onderwijzen.

Na een tijdje ontstaan er twee groepen: de Nephieten en de Lamanieten. De groepen voeren vaak onderling oorlog, en hun geloof in Jezus wordt voortdurend op de proef gesteld. Dit geloof komt in het Boek van Mormon tot uiting in krachtige redevoeringen, levenslessen en geestelijke ervaringen.

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan de mensen op het Amerikaanse vasteland. Hij spreekt tot hen over de doop en vergeving. Hij geneest hun zieken en zegent hun kinderen. Hij sticht zijn kerk. In tegenstelling tot de mensen in Jeruzalem, luisteren de mensen in het oude Amerika wel naar Jezus. Na zijn bezoek leven ze honderden jaren in vrede.

Na verloop van tijd taant hun geloof en breekt er weer oorlog uit, waardoor vrijwel de hele bevolking omkomt.

Net als de Bijbel bevat het Boek van Mormon bijdragen van veel schrijvers. Het is een verzameling dagboeken en geschiedkundige verslagen die van de ene schrijver op de andere zijn doorgegeven en een periode van zo’n duizend jaar bestrijken. De eerste schrijver is de profeet Nephi, die in 600 v.C. samen met zijn gezin Jeruzalem verliet en naar het Amerikaanse vasteland trok. Nephi gaf de kroniek door aan zijn jongere broer, die het op zijn beurt aan zijn zoon gaf. Elke schrijver gaf de kroniek door aan iemand die hij vertrouwde. Mormon was de profeet die alle geschriften in één boek samenbracht. Daarom wordt het boek het Boek van Mormon genoemd.

In 1823 werd Joseph Smith naar deze oude kroniek geleid, en hij vertaalde die door de macht van God.

Het Boek van Mormon bekrachtigt de Bijbel en geeft vaak verduidelijking met betrekking tot de leringen van Jezus Christus. Het is zoals de Bijbelboeken Markus en Lukas die dezelfde verhalen over Jezus bevatten, maar het is toch leerzaam om ze vanuit twee verschillende perspectieven te lezen.

Samen bevatten het Boek van Mormon en de Bijbel inspiratie, leiding en voorschriften die over een periode van duizenden jaren zijn opgetekend. Ze laten zien dat God mensen uit alle hoeken van de wereld liefheeft en leidt. Door beide boeken te bestuderen, zult u beter begrijpen wie God is en wat Hij voor u in petto heeft.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Nu aanvragen

Leefstijl

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn gewone mensen. U zult er misschien versteld van staan hoe normaal ze zijn! Hun leven kent hoogte- en dieptepunten, en alles wat daar tussen ligt. Heiligen der laatste dagen staan bekend als blije, vredelievende mensen, maar dat betekent niet dat ze geen problemen kennen. Iedereen krijgt moeilijkheden te verwerken, maar mensen die hun best doen om het evangelie van Jezus Christus na te leven, kunnen uit extra kracht en gemoedsrust putten.

Ook in hun dagelijks leven doen heiligen der laatste dagen moeite om Jezus centraal te stellen. Hun geloof in de Heiland en zijn leer werkt elke dag door in de manier waarop ze praten, zich kleden en gedragen. Zo proberen ze op zondag niet te werken, zodat ze naar de kerk kunnen gaan, anderen dienen, en tijd met hun gezin doorbrengen. Trouwe leden van de kerk roken of gokken niet, en drinken geen alcohol.

Als leden van De Kerk van Jezus Christus kiezen we ervoor om geen bier te drinken, omdat we geloven in een geïnspireerde gezondheidswet die ons aanspoort om goed voor ons lichaam te zorgen. De meeste bepalingen liggen voor de hand. Geen drugs. Geen alcohol. Geen tabak. We drinken ook geen koffie of thee. We weten niet precies waarom, maar we geloven dat God dit van ons vraagt. Daarom vermijden we deze middelen.

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bestaan veel culturele tradities en gewoonten die met het gezin te maken hebben. Zo houden kerkleden elke week één avond vrij voor de thuisavond. Tijdens de week zijn er soms andere activiteiten, zoals etentjes en dienstbetoonprojecten, of bijeenkomsten voor de jongeren. Veel van onze tradities liggen voor de hand, zoals families die samenkomen om feestdagen te vieren. Andere tradities zijn eigen aan onze kerk, zoals de heilige zegen die pasgeboren baby’s in de kerk krijgen. Met het gezin bidden we, lezen we in de Schriften, en op de eerste zondag van de maand vasten we 24 uur.

Nee. Gezinnen van heiligen der laatste dagen zijn er in alle soorten en maten. Wordt ervan ons verwacht dat we een bepaald aantal kinderen hebben? Nogmaals, nee. Die keuze is aan de ouders. Een liefdevol gezin kan groot, klein of er ergens tussenin zijn.

Nee. God gaf een beperkt aantal kerkleden kort na de stichting van de kerk in 1830, opdracht een meervoudig huwelijk te sluiten. Een openbaring in 1890 maakte echter een eind aan dit gebruik. Sindsdien leert de kerk dat monogamie de huwelijksvorm is die God gebiedt. Er zijn mensen die nog steeds polygamie bedrijven, maar die behoren niet tot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een veilige omgeving waar mensen naar een beter leven door Jezus Christus streven. De kerk biedt heilige hulpmiddelen, gebruiken en leringen waardoor mensen een band met God kunnen ontwikkelen en koesteren. Bovendien maakt u als lid van de kerk deel uit van een gemeenschap waar mensen om elkaar geven.

Ja, zowel in hun gezin als in de kerk. Want als we de geboorte en opstanding van Christus niet zouden vieren, wat dan wel? Soms worden we verward met christelijke kerken waar geen feestdagen worden gevierd, maar wees gerust, wij doen dat wel.

Kerkbijeenkomsten

De tijden van kerkdiensten variëren van kerkgemeente tot kerkgemeente. Maar u kunt er altijd op rekenen dat er één algemene bijeenkomst voor iedereen is, gevolgd door verschillende klassen verdeeld over leeftijdsgroepen, of verdeeld in mannen en vrouwen.

De dienst voor iedereen heet de ‘avondmaalsdienst’. In deze bijeenkomst worden liederen gezongen, gebeden uitgesproken en preken (oftewel ‘toespraken’) gehouden – afwisselend door verschillende leden van de kerkgemeente. Maar het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomst is als we aan het avondmaal (door anderen ook wel communie genoemd) deelnemen of de Heiland te gedenken.

Steeds meer mensen verwerpen het denkbeeld dat je georganiseerde godsdienst nodig zou hebben, en willen liever zelf proberen om geestelijk te zijn en een goed leven te leiden. Maar mensen hebben beide nodig. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verschaft de structuur en het priesterschapsgezag die nodig zijn om ons aan al Gods geboden te houden, inclusief de doop en het avondmaal (oftewel de communie). Op zondag zou u eigenlijk naar de kerk moeten gaan, en doordeweeks moeite doen om uw geestelijke instelling te behouden en andere mensen te dienen.

Zorg gewoon dat u netjes gekleed bent. U bent welkom in eender welke smaakvolle kleding waar u zich gemakkelijk in voelt. Ter informatie: de meeste mannen dragen een pak of een overhemd met stropdas, en de vrouwen dragen meestal een jurk of rok. Ook de kinderen dragen nette kleding.

Hopelijk niet. Veel van onze leden komen elke week in hun eentje naar de kerk. Maar als u wilt dat er de eerste keer iemand met u meegaat, kunt u vooraf contact opnemen met de plaatselijke zendelingen. Zij zullen u voorstellen aan iemand die bij u komt zitten. Het is altijd moeilijk om de nieuwkomer te zijn – in elke situatie – maar u zult de andere leden van uw kerkgemeente gauw leren kennen en zich thuis voelen.

Jazeker! U bent van harte welkom bij onze wekelijkse activiteiten, uitstapjes, dienstbetoonprojecten en kerkdiensten. We willen u graag beter leren kennen en waarderen uw belangstelling voor onze kerkgemeenschap.

Nee. Van bezoekers wordt niet verwacht dat ze actief deelnemen. Als het avondmaalsbrood en -water (vergelijkbaar met de communie) wordt rondgediend, kunt u de schaal doorgeven zonder ervan te nemen. Verder kunt u gewoon van de dienst genieten. Tijdens de zondagsschoolles vraagt de leerkracht vaak of iemand iets uit de Schriften wil voorlezen. Als u liever niet deelneemt, steek dan uw hand niet op.

Dat hangt af van de grootte van de kerkgemeente die u bezoekt. Sommige gemeenten zijn zo groot dat de leden misschien niet beseffen dat u een bezoeker bent. Andere gemeenten zijn zo klein dat de leden elkaar goed kennen. Ze zullen u zeker als bezoeker verwelkomen. Hoe dan ook, aarzel niet om uzelf voor te stellen of dingen te vragen. Iedereen zal blij zijn dat u er bent.

Ze mogen het en doen het ook. Ze staan op de kansel, zijn werkzaam als zendeling, leider, leerkracht, en vervullen nog veel meer taken.

Nee. We vragen geen schenkingen, en er worden geen mandjes doorgegeven.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is in 1830 officieel georganiseerd in Fayette (New York, VS). Joseph Smith was de eerste president van de kerk. Hij had een visioen van Jezus Christus en God de Vader gekregen, en werd geroepen als profeet om de kerk van Jezus Christus te herstellen. Hij ontving het priesterschap van God, vertaalde het Boek van Mormon, en stuurde zendelingen uit om het evangelie in Noord-Amerika en aan de overkant van de oceaan te verkondigen.

De hoofdzetel van de kerk verhuisde eerst naar Ohio en vervolgens naar Missouri en Illinois, om aan vervolging te ontkomen en een verzamelplaats voor de leden te stichten. In 1844 leidden vooroordelen en plaatselijke politieke conflicten ertoe dat Joseph Smith zonder proces in de gevangenis werd gegooid, en door een bende werd vermoord.

Brigham Young volgde hem op als president van de kerk. Onder zijn leiding staken de heiligen in de Verenigde Staten de vlakten over in huifkarren, naar de Rocky Mountains in Utah. Sindsdien is de kerk over heel de wereld sterk gegroeid. De kerk telt nu meer dan 16 miljoen leden in meer dan 170 landen.

Kom langs en maak deel uit van onze kerkfamilie
Bezoek een kerkgemeente bij u in de buurt

Het leven van Jezus Christus

De opstanding houdt in dat de geest en het lichaam na de dood worden herenigd om nooit meer gescheiden te worden. Op de derde dag na zijn kruisiging is Jezus uit het graf, of uit de dood, opgestaan. Hij leeft, en ook wij zullen opstaan en kunnen weer naar God terugkeren.

Niemand weet wanneer de wederkomst van Jezus zal plaatsvinden, maar we weten wel dat Hij zal wederkomen. Engelen hebben tegen Jezus’ apostelen gezegd: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als u Hem naar hemel hebt zien gaan’ (Handelingen 1:11). De Bijbel en het Boek van Mormon vermelden tekenen die aan de wederkomst voorafgaan, zoals oorlogen, hongersnood, en de prediking van het evangelie van Jezus Christus aan alle volken.

In de Bijbel staan bijna 200 verschillende namen, titels en omschrijvingen die naar Jezus verwijzen. Veel van die titels geven zijn majesteit en zending treffend weer.

 • Christus
 • Heiland
 • Verlosser
 • Zoon van God
 • Jehova
 • Lam van God
 • Brood des levens
 • Raadsman
 • Immanuel
 • Licht der wereld
 • Heer
 • Meester
 • Middelaar
 • levend water
 • Vredevorst
 • Voorspraak
 • Messias
 • Heilige Israëls
 • Eniggeborene
 • Goede Herder

De aard van God

Wij geloven dat we allemaal kinderen van onze hemelse Vader zijn. En als vriendelijke, liefhebbende Vader (in feite een volmaakte Vader) is Hij u zich bewust. Hij kent u – uw moeilijkheden, uw overwinningen, uw sterke kanten en uw ongelooflijk grote potentieel. En hoewel Hij ook uw zwakheden kent, heeft Hij u lief. Heel veel zelfs. Niets is belangrijker voor Hem dan uw geluk. Daarom wil Hij dat u Hem leert kennen.

Als u onweerlegbaar, wetenschappelijk bewijs wilt dat God bestaat, stellen we voor dat u het op een andere manier aanpakt. Ieder van ons kan te weten komen dat God bestaat, maar dat gebeurt volgens een intens persoonlijke zoektocht door studie, dienstbetoon, gebed en goddelijke inspiratie. Als we die kennis hebben verworven, zien we overal het bewijs dat God bestaat – in de natuur, in ons dagelijks leven en in de antwoorden op onze gebeden.

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is er misschien geen titel voor God zo belangrijk als die van hemelse Vader. Dat komt omdat we geloven dat ieder mens uit lichaam en geest bestaat. God is de Vader van die geest. We zijn letterlijk zijn kinderen. Hij wil dat we een band met Hem hebben. Er komen ook andere namen (die uit het Hebreeuws stammen) voor God in de Bijbel voor, zoals Heere en Abba. Met die laatste sprak Jezus Christus God aan toen hij in de hof van Gethsémané bad. En wat betekent Abba? Vader.

Gebed

De Bijbel moedigt ons aan om te bidden en geeft veel voorbeelden en advies over het gebed:

Markus 11:24

‘Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.’

Kolossenzen 4:2

‘Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.’

Jakobus 5:16

‘Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, dat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’

1 Johannes 5:14

‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.’

Toen Jezus Christus zijn discipelen aanmoedigde om te bidden, gaf Hij hun een voorbeeld van een gebed. Dat gebed heet nu het onzevader, en wij kunnen bij het bidden dat voorbeeld volgen. We beginnen met God aan te spreken en onze dank te betuigen, daarna vragen we om wat we nodig hebben, en besluiten we ons gebed met ‘amen’. U vindt het onzevader in Mattheüs 6:9–13 en in Lukas 11:1–4.

Er zijn veel verschillende manieren om te bidden. We kunnen individueel of als gezin bidden. We kunnen bij de maaltijd bidden, voor het naar bed gaan, ‘s ochtends na het opstaan, of eigenlijk wanneer we maar willen. Het belangrijkste is dat we de tijd nemen om God oprecht te danken en Hem om hulp te vragen.

Naast gebed kunnen we onze gedachten ook met meditatie op God richten, en daardoor beter de Geest voelen. In dat opzicht is meditatie ook een vorm van gebed.

Wij bidden graag met u
Maak een afspraak met zendelingen

Tempel en huwelijk

Dat hangt ervan af. Tempels zijn alleen toegankelijk voor leden van de kerk die zich bewust hebben voorbereid om hun tempelervaring ten volle te benutten. Maar als een nieuwe tempel wordt gebouwd, en bij bijzondere gelegenheden, worden er open dagen gehouden zodat bezoekers een rondleiding kunnen volgen. Veel tempels hebben ook een bezoekerscentrum, en het tempelterrein is voor iedereen toegankelijk.

Voor heiligen der laatste dagen onderscheidt de tempel zich van andere kerkgebouwen. De leden van de kerk gaan naar de tempel om God beloften te doen. Ze beloven daar dat ze de geboden in acht zullen nemen, een goede huwelijkspartner zullen zijn, en hun naasten zullen helpen met wat ze nodig hebben. Ook geloven we dat gezinnen eeuwig zijn, vandaar dat er in de tempel veel werk wordt gedaan dat de familieband nog hechter maakt. Een huwelijk dat er wordt voltrokken, geldt voor altijd, niet slechts ‘tot de dood u scheidt’. Ouders en kinderen worden een eeuwig gezin. We denken aan onze voorouders. In de tempel is iedereen druk bezig!

Het gezin staat centraal in Gods plan voor ons geluk en het is de bedoeling dat het huwelijk langer voortduurt dan alleen ‘tot de dood u scheidt’. In de tempel worden man en vrouw voor altijd verenigd. We noemen die huwelijksceremonie een tempelverzegeling, want het echtpaar wordt voor dit leven en voor de eeuwigheid verenigd. De bruidegom en bruid beloven om elkaar volledig te eren en lief te hebben, en verbinden zich om de leringen en het voorbeeld van Jezus te volgen. Vervolgens wordt hun beloofd dat hun huwelijks- en gezinsbanden tot in het hiernamaals stand zullen houden.

In de tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden man en vrouw voor eeuwig verenigd. Deze huwelijksplechtigheid in de tempel wordt een ‘verzegeling’ genoemd, omdat het echtpaar voor tijd en voor de eeuwigheid met elkaar verbonden wordt. Na die plechtigheid wordt de bruiloft vaak elders traditioneel gevierd, tijdens een receptie met hapjes en drankjes, muziek en dans ter ere van het bruidspaar.

Specifieke en unieke religieuze kleding komt in alle religies voor. Die religieuze kleding dient verschillende doeleinden. Mormoons ondergoed, dat ook wel ‘garment’ wordt genoemd, is tweedelig, vergelijkbaar met een onderhemd en onderbroek. Het wordt door volwassen kerkleden onder de bovenkleding gedragen, en herinnert hen aan de beloften die zij God hebben gedaan. Het wordt door de leden die het dragen als heilig beschouwd.

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kunnen trouwen met wie ze willen. De heilige huwelijksplechtigheid in de tempel is echter alleen bestemd voor praktizerende leden van de kerk.

Het leven na de dood

Voor ons betekent de hemel dat we voor altijd bij God en Jezus wonen. In de Schriften krijgen we wat meer inzicht in de toestand daar. Jezus heeft gezegd: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen’ (Johannes 14:2). Een van de dingen die ons in de hemel de meeste vreugde zullen geven, is dat we, als we rechtschapen zijn, voor altijd met ons gezin kunnen samenleven en ‘erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus’ kunnen worden (Romeinen 8:17). Uiteraard weten we niet in detail hoe de hemel eruit zal zien, maar wij geloven dat het in elk geval een plek is van ‘nimmer eindigend geluk’ (Mosiah 2:41), en dat klinkt best fijn.

Wij zien de hel niet als een plek met lava, vuur en hooivorken, zoals dat in films te zien is. Wie er in dit leven voor kiest om God niet te volgen, die gaat bij de dood naar een tijdelijke hel. In dit geval is de ‘hel’ eerder een toestand dan een werkelijke plek. Men ondervindt dan kwelling die uit spijt en verdriet voortvloeit – en niet uit vuur en zwavel.

Maar God en Jezus zijn uiterst rechtvaardig en barmhartig. Wij geloven dat mensen die in dit leven geen kans hebben gekregen om Jezus te leren kennen en Hem te accepteren, die kans na hun dood alsnog zullen krijgen. Zij zullen alsnog zijn evangelie horen, en als ze zich tot God wenden, dan zullen zij na het laatste oordeel een plek in de hemel krijgen.

Het laatste oordeel vindt plaats na de terugkeer van Jezus naar de aarde, als wij zijn opgestaan. Afhankelijk van onze daden en de verlangens van ons hart, zullen wij verschillende ‘graden van heerlijkheid’ ervaren, zoals we kunnen lezen in 1 Korinthe 15:41–42: ‘De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn.’ Omdat de Heiland ons volmaakt liefheeft en begrijpt, zal iedereen een beter leven hebben dan op aarde, maar alleen zij die God gevolgd hebben, zullen in zijn onmiddellijke nabijheid wonen.

Heiligen der laatste dagen trouwen in de overtuiging dat een huwelijk eeuwig hoort te zijn. Een huwelijksvoltrekking in de tempel bevat de woorden ‘voor tijd en alle eeuwigheid’, niet ‘tot de dood u scheidt’. Een eeuwig huwelijk wordt echter niet mogelijk gemaakt door woorden, maar door de macht van God. Kinderen die geboren worden nadat hun ouders in de tempel zijn getrouwd, zijn automatisch aan hun ouders ‘verzegeld’. Gezinnen die zich bij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aansluiten, kunnen zich ook in de tempel laten verzegelen.

Barrières opheffen

U mag gerust verdrietig zijn. U kunt verdrietig zijn en toch het geloof hebben dat God u liefheeft en dat alles uiteindelijk goed zal komen.

Wees niet bang om uw gevoelens met iemand te bespreken, zoals een therapeut, een familielid, een vriend die u vertrouwt, of een godsdienstig leider. Laat u door hen troosten, zelfs als ze niet helemaal begrijpen wat u doormaakt.

U kunt ook gemoedsrust vinden in het evangelie van Jezus Christus. God is er voor u, Hij geeft om u, en Hij is Zich u bewust. Jezus heeft al ons lijden op zich genomen, zodat Hij zou weten hoe Hij u kan helpen om uw lijden te overwinnen. U kunt na de dood met uw dierbaren herenigd worden. Uw verdriet gaat niet weg door deze leringen, maar u kunt er wel hoop en begrip uit opdoen.

‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan’ (Openbaring 21:4).

Geluk is een keuze. Zelfs als er dingen verkeerd gaan, kunnen we ervoor kiezen om gelukkig te zijn. We moeten onthouden dat God ons liefheeft en dat ‘alle dingen meewerken ten goede’ voor ons (Romeinen 8:28). Wij zijn hier om door moeilijkheden te groeien, maar het is ook de bedoeling dat we hier ondanks alles gelukkig te zijn. We kunnen ervoor kiezen om gelukkig te zijn door onszelf niet met anderen te vergelijken, dankbaar te zijn voor wat we hebben, ons te omringen met positieve mensen, anderen te dienen en in alles Gods hand te respecteren. In het Boek van Mormon staat dat ‘de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben’ (2 Nephi 2:25).

Dat is een moeilijke vraag. Het begint allemaal met de kleine dingen. De eerste stap is om te willen veranderen, en te hopen dat het mogelijk is. Dat kunt u met Gods hulp doen. In het Boek van Mormon staat dat ‘door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht’ (Alma 37:6).

Bedenk een aantal kleine dingen om aan te werken. Dat kunnen geestelijke doelen zijn zoals bidden, in de Schriften lezen, of naar de kerk gaan. U kunt ook doelen stellen om slechte gewoonten of zonden te overwinnen. Jezus heeft de prijs voor al onze vergissingen, zonden en verdriet betaald, omdat geen van ons volmaakt is. Als u niet weet wat u moet veranderen, vraag het dan eens aan God. U kunt ook een bezoek met zendelingen aanvragen die u kunnen helpen om te weten te komen wat God van u verlangt.

Doop

Ja. Jezus heeft in Johannes 3 duidelijk gemaakt dat uit water en geest geboren worden, nodig is om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

Heiligen der laatste dagen geloven dat men vanaf zijn doop in staat moet zijn goed van kwaad te onderscheiden. Daarom praktiseren leden van de kerk niet wat de kinderdoop genoemd wordt. Kinderen vanaf acht jaar mogen wel gedoopt worden.

Als u ooit zonder het juiste gezag gedoopt bent, of op een wijze die niet overeenkomt met de manier waarop de Heiland zich heeft laten dopen, is het nodig om u nog een keer te laten dopen. In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de doop een voorwaarde voor het lidmaatschap.

God heeft ervoor gezorgd dat iedereen alle heilszegeningen kan ontvangen, zelfs na de dood. We verrichten de doop en andere essentiële verordeningen voor overledenen die daar tijdens hun leven niet de kans voor hebben gekregen. De apostel Paulus heeft in de Bijbel (zie 1 Korinthe 15:29) naar de doop voor de doden verwezen. De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen brengen deze leer in hun tempels in praktijk.

Het gaat als volgt in zijn werk: de heiligen der laatste dagen zoeken hun familiegeschiedenis uit en vinden zo namen van mensen die nooit zijn gedoopt. De kerkleden laten zich vervolgens voor die voorouders in de tempel dopen. Deze dienst aan anderen wordt in liefde aangeboden – en omdat het leven na de dood verdergaat, zijn overledenen zich bewust van de verordeningen en kunnen zij die weigeren of accepteren.

Als een persoon is gedoopt, leggen dragers van het juiste priesterschapsgezag hun handen op het hoofd van de dopeling om deze als lid van de kerk te ‘bevestigen’ en de gave van de Heilige Geest te verlenen.

Jezus heeft onderwezen dat we gedoopt moeten worden om het koninkrijk des hemels binnen te gaan. Maar hoe zit dat dan met mensen die sterven zonder ooit gedoopt te zijn of zelfs van Jezus gehoord te hebben? Hoe kunnen zij gered worden?

Gelukkig houdt God van ons allemaal en heeft Hij een manier verschaft waarop iedereen al zijn zegeningen kan ontvangen, zelfs na de dood. In de tempel worden dopen en andere essentiële verordeningen verricht namens hen die zijn gestorven maar niet de gelegenheid hadden om die te ontvangen. De apostel Paulus heeft het in de Bijbel over dopen voor de doden gehad (zie 1 Korinthe 15:29), en leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen houden in deze tijd dat gebruik in tempels in stand.

Lees hoe u zich kunt laten dopen
Maak een afspraak met zendelingen

Zendingswerk

Alle leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben de plicht het evangelie uit te dragen, maar elk lid kiest zelf of hij of zij een voltijdzending wil vervullen. Vooral jonge mensen worden aangemoedigd om een zending te vervullen, omdat het een geweldige kans is om te leren, dienen en groeien.

Nee. Het is zelfs zo dat zendelingen hun eigen zending bekostigen. Vaak moeten ze daar jaren voor sparen. Soms moeten gezinnen financiële offers brengen om een kind op zending te laten gaan.

Nee. Elder is geen naam, het betekent ‘ouderling’ en wordt gebruikt als titel voor mannelijke zendelingen. Vrouwelijke zendelingen spreken we aan met ‘zuster’, gevolgd door hun familienaam. ‘Ouderling’ en ‘zuster’ zijn titels die respect en waardering uitdrukken.

Nee. Geïnspireerde kerkleiders wijzen elke zendeling aan een bepaald werkgebied toe. Sommige blijven in hun eigen land, terwijl andere naar het buitenland gaan, maar alle zendelingen weten dat hun oproep uiteindelijk van God komt.

Afhankelijk van de dag van de week bezoeken zendelingen andere mensen, doen ze vrijwilligerswerk, leren ze andere mensen iets over God, en doen ze nog veel meer. Maar ze hebben het nooit te druk om u te helpen.

Werken per twee is veiliger voor zendelingen. Het is ook in overeenstemming met de instructie die Jezus heeft gegeven: ‘En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden’ (Markus 6:7).

Er zijn ruim 65-duizend voltijdzendelingen van de kerk over de hele wereld. Er zijn in uw eigen omgeving waarschijnlijk ook zendelingen.

De eerste stap is een afspraak met zendelingen. Zij zullen u vertellen over de fundamentele geloofspunten en gebruiken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze beantwoorden ook uw vragen over de kerk, en leggen uit wat er van leden wordt verwacht.

U kunt ook de zondagse kerkdiensten bijwonen. U zult het fijn vinden om deel uit te maken van een gemeenschap waar mensen om elkaar geven en waar iedereen het voorbeeld van Jezus Christus probeert te volgen.

Als u zich bij de kerk wilt aansluiten, kunt u zich laten dopen en officieel lid worden. Uw doop kan worden verricht door zendelingen of door iemand die u in de kerk hebt leren kennen.