Het gezin staat centraal in Gods plan

Met de schepping van Adam en Eva maakte God duidelijk dat het gezin belangrijk is. In de Bijbel worden zij ‘Adam en zijn vrouw’ (Genesis 2:25) genoemd, en het eerste gebod dat God hun gaf, was om kinderen te krijgen (zie Genesis 1:28).

Wat is het doel van een gezin?

Het gezin maakt deel uit van Gods plan. Het is het fundament van een sterke samenleving. In het gezin kunnen we liefde ontvangen en leren om anderen lief te hebben. Het leven is zwaar, en we moeten op andere mensen kunnen steunen. Thuis is een veilig toevluchtsoord om advies, steun, knuffels en zo nodig chocoladekoekjes te krijgen.

Neem het hele gezin mee naar de kerk
Iedereen is welkom
Een kerkgebouw zoeken

God is onze hemelse Vader

Ons gezin hier op aarde is net zo georganiseerd als ons gezin in de hemel. Net zoals we onze aardse ouders om advies kunnen vragen, staat onze hemelse Vader ook altijd klaar om ons te helpen. Als wij bidden, luistert Hij en geeft Hij ons antwoord.

God houdt heel veel van u. Bedenk hoeveel ouders van hun kind houden. Ze houden van dat kind, wat er ook gebeurt, zelfs als het kind vergissingen begaat. Die liefde is slechts een fractie van de liefde die onze hemelse Vader voor ons heeft.

Het gezin: een proclamatie aan de wereld

In 1995 heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een officiële verklaring over het belang van het gezin uitgegeven. In het document staan de taken van vader en moeder, en worden belangrijke onderwerpen zoals huwelijk, geslacht, ouderschap en seks behandeld. Lees hieronder de hoogtepunten, of lees hier de hele tekst.

Fragmenten uit ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’

Huwelijk

‘Het huwelijk tussen man en vrouw is van Godswege geboden.’

Eeuwige gezinnen

‘Het goddelijk plan van geluk maakt het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan.’

Seks

‘God heeft geboden dat het heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.’

Ouderschap

‘Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen.’

Huwelijkstrouw

‘Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren te worden, en te worden opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren.’

Huwelijksplichten

‘Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners […] te helpen.’

Aan God rekenschap afleggen

‘Wij waarschuwen degenen die het verbond van huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen mishandelen, of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God rekenschap moeten afleggen.’

Gezinnen sterken

‘Wij doen een beroep op burgers en overheidsdienaren met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maatregelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als fundamentele eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken.’

Hoe kan ik mijn gezinsbanden sterken?
Gratis Bijbelstudie