Wat is het Boek van Mormon?

Door het Boek van Mormon te lezen, kunnen we het doel van ons leven gaan begrijpen, belangrijke vragen beantwoorden, en een nauwere band met Jezus Christus krijgen.

In het Boek van Mormon staan heilige geschriften van volgelingen van Jezus. Net zoals God in de Bijbel tot Mozes en Noach sprak, heeft hij ook tot de mensen op het Amerikaanse halfrond gesproken. Die mannen, die we profeten noemen, hebben Gods woord opgeschreven. Hun geschriften zijn uiteindelijk in een boek bijeengebracht door een profeet die Mormon heette.

Gods volgelingen zijn altijd door levende profeten onderwezen. Net als mensen in deze tijd worstelde men destijds met verleiding, zocht men naar wijsheid, en was men gelukkiger als men de leringen van Jezus Christus volgde. We kunnen onszelf in hun verhalen herkennen – in die geïnspireerde en inspirerende geestelijke verslagen. Het Boek van Mormon is het bewijs dat God van al zijn kinderen houdt en dat Hij bij hen betrokken is. Het is een getuige van de ware leringen in de Bijbel, en van de goddelijke aard en leer van Jezus Christus.

Het Boek van Mormon beantwoordt de grote levensvragen

Het Boek van Mormon kan antwoord geven op de essentiële vragen waar wij allemaal op een gegeven moment mee zitten:

  • Is er leven na de dood? 
  • Wat wacht ons aan de andere kant? 
  • Wat is het doel van het leven? 
  • Hoe kan ik nu gelukkig zijn en gemoedsrust hebben? 
  • Kent God mij en hoort Hij mijn gebeden? 
  • Hoe kan ik zonde vermijden en leren om mij oprecht te bekeren? 

Als u dat wilt, kunnen wij u zendelingen sturen om de passages te bespreken waarin deze vragen beantwoord worden. Zij brengen u dan ook een gratis exemplaar van het Boek van Mormon.

De belofte van het Boek van Mormon

God belooft ons dat als we het Boek van Mormon lezen en ons hart en ons verstand ervoor openstellen, Hij ons door de inspiratie van de Heilige Geest zal openbaren dat het van goddelijke oorsprong is, en dat het waar is. Zo’n 80.000 zendelingen vertellen mensen in zes werelddelen in 107 talen over dit boek – en die mensen stellen die belofte momenteel op de proef. Zendelingen geven gratis exemplaren van het Boek van Mormon weg, maar miljoenen mensen beschouwen het als een van hun waardevolste bezittingen. Mannen en vrouwen uit de hele wereld, met elke mogelijke achtergrond, leren dat het Boek van Mormon ons kan helpen om gemoedsrust en geloof te krijgen in dit leven, en eeuwig heil in het leven hierna.

Hoe komt het dat we het Boek van Mormon nu hebben?

In 1823 werd Joseph Smith door een engel naar de eeuwenoude kronieken geleid, en hij vertaalde ze door de macht van God.  Net als de profeten vanouds die hem voorgingen, fungeerde Joseph Smith als Gods boodschapper en getuigde hij van de verzoening van Jezus Christus en van het vermogen van de Heiland om ons leven voorgoed te veranderen.

Waarom is het Boek van Mormon van belang?

De beginselen die in het Boek van Mormon opgetekend staan – geloof in Jezus Christus, bekering, de doop, vreugde en het heil – veranderden het leven van een volk in de oudheid. In onze tijd heeft het Boek van Mormon het leven van miljoenen mensen over de hele wereld beïnvloed, en heeft het ze een nauwere band met Jezus Christus gegeven.

Wat kan ik aan het Boek van Mormon hebben?

De Schriften zijn meer dan alleen maar oude woorden en verhalen. Het zijn relevante boodschappen die ons goed van pas komen bij de problemen waar wij voor staan. Als u zich bij het lezen van het Boek van Mormon regelmatig afvraagt: ‘Wat betekent dit precies?’, dan zult u er veel boodschappen in tegenkomen die in deze tijd relevant voor u zijn. Het boek is geschreven om lezers te inspireren tot het nemen van beslissingen die uiteindelijk hun leven zullen verbeteren en hen een nauwere band met God zullen geven. De auteurs hoopten dat hun woorden mensen tot Jezus Christus zouden brengen en tot gedragsverandering zouden leiden; dat ze verdriet, onzekerheid en angsten zouden verlichten; dat ze mensen in hun leven zin en richting zouden geven; en dat ze hun het bewijs zouden leveren dat God nog steeds ‘een god van wonderen’ is (Mormon 9:10).

Welk belang het Boek van Mormon voor de wereld heeft, is af te meten aan het aantal boeken dat is uitgegeven, of aan de algehele toename in het aantal mensen dat er na het lezen van het boek voor kiest om Jezus Christus te volgen. Maar het allerbelangrijkste effect is uiterst persoonlijk. Het Boek van Mormon beantwoordt vragen, geeft hoop en geeft mensen een voor een geestelijke kracht.

Vind gemoedsrust door het Boek van Mormon te lezen
Vraag een gratis exemplaar aan

De mensen die zijn veranderd door het Boek van Mormon te lezen, kwamen het tegen terwijl zij zondaar waren of terwijl ze goed leefden, terwijl ze zich hopeloos voelden of terwijl ze gelukkig waren. Om zingeving in het Boek van Mormon te vinden, kan men geleerd of ongeschoold zijn, alleen of omringd door vrienden en familieleden, financieel succesvol zijn of het financieel moeilijk hebben. De enige overeenkomst tussen alle mensen op wie dit boek een uitwerking heeft gehad, is dat ze het aangepakt hebben met een eenvoudig verlangen om de waarheid die erin staat te leren kennen en te begrijpen.

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Hieronder volgt een samenvatting van de epische gebeurtenissen in het Boek van Mormon die een periode van duizend jaar bestrijken:

Eigenlijk is het Boek van Mormon een familiekroniek. Lehi is een profeet in Jeruzalem. God waarschuwt Lehi in een droom dat hij met zijn gezin uit Jeruzalem weg moet vluchten, omdat de vijand de macht zal grijpen. Ze steken de oceaan over en komen op het Amerikaanse vasteland terecht. Laman en Lemuel, de oudste zonen van Lehi, geloven niet dat hun vader inspiratie van God ontvangt. Hun jongste broer, Nephi, heeft een groot geloof. Nephi wordt door God uitgekozen om het gezin te leiden en onderwijzen.

Na een tijdje ontstaan er twee groepen: de Nephieten en de Lamanieten. De groepen voeren vaak onderling oorlog, en hun geloof in Jezus wordt voortdurend op de proef gesteld. Dit geloof komt in het Boek van Mormon tot uiting in krachtige redevoeringen, levenslessen en geestelijke ervaringen.

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan de mensen op het Amerikaanse vasteland. Hij spreekt tot hen over de doop en vergeving. Hij geneest hun zieken en zegent hun kinderen. Hij sticht zijn kerk. In tegenstelling tot de mensen in Jeruzalem, luisteren de mensen in het oude Amerika wel naar Jezus. Na zijn bezoek leven ze honderden jaren in vrede.

Na verloop van tijd taant hun geloof en breekt er weer oorlog uit, waardoor vrijwel de hele bevolking omkomt.

Net als de Bijbel bevat het Boek van Mormon bijdragen van veel schrijvers. Het is een verzameling dagboeken en geschiedkundige verslagen die van de ene schrijver op de andere zijn doorgegeven en een periode van zo’n duizend jaar bestrijken. De eerste schrijver is de profeet Nephi, die in 600 v.C. samen met zijn gezin Jeruzalem verliet en naar het Amerikaanse vasteland trok. Nephi gaf de kroniek door aan zijn jongere broer, die het op zijn beurt aan zijn zoon gaf. Elke schrijver gaf de kroniek door aan iemand die hij vertrouwde. Mormon was de profeet die alle geschriften in één boek samenbracht. Daarom wordt het boek het Boek van Mormon genoemd.

In 1823 werd Joseph Smith naar deze oude kroniek geleid, en hij vertaalde die door de macht van God.

Het Boek van Mormon bekrachtigt de Bijbel en geeft vaak verduidelijking met betrekking tot de leringen van Jezus Christus. Het is zoals de Bijbelboeken Markus en Lukas die dezelfde verhalen over Jezus bevatten, maar het is toch leerzaam om ze vanuit twee verschillende perspectieven te lezen.

Samen bevatten het Boek van Mormon en de Bijbel inspiratie, leiding en voorschriften die over een periode van duizenden jaren zijn opgetekend. Ze laten zien dat God mensen uit alle hoeken van de wereld liefheeft en leidt. Door beide boeken te bestuderen, zult u beter begrijpen wie God is en wat Hij voor u in petto heeft.