Wat gebeurt er na onze dood?

Velen van ons vragen zich af wat er na onze dood gebeurt. Sommigen geloven dat wij gewoon ophouden te bestaan, terwijl anderen in een hemel en een hel geloven. Wij leefden al voordat we naar de aarde kwamen, en wij zullen voortleven na onze dood. Wij weten dit, want God heeft dit uiteengezet in zijn plan dat in de Schriften staat. Als we van dit plan op de hoogte zijn, kan dit ons wat de dood betreft troosten en geruststellen. Hoewel we rouwen om het verlies van dierbaren, is er hoop – de dood is niet het einde.

Wat gebeurt er als we doodgaan?

Als we doodgaan, worden onze geest en ons lichaam gescheiden. Hoewel ons lichaam sterft, blijft onze geest – die het wezen is van wie wij zijn – voortleven. Onze geest gaat naar de geestenwereld, die verdeeld is in een geestenparadijs en geestengevangenis. Geesten die een goed leven geleid hebben, krijgen in het paradijs een plek om van hun aardse zorgen en verdriet uit te rusten.

Ontdek het heilsplan van God

Waar kom ik vandaan?

Vóór uw geboorte woonde u bij uw hemelse Vader. Hij kende u, hield van u, en leerde u welke keuzes naar blijvend geluk leiden. Deze periode wordt het voorsterfelijk bestaan genoemd.

God legde ons zijn plan voor

God wilde dat we naar de aarde zouden komen om een lichaam te krijgen. Hier krijgen we te maken met beproevingen en omstandigheden die ons de kans geven om te leren, zodat we meer zoals Hij kunnen worden.

Jezus werd uitgekozen om onze Heiland te worden

God wist dat we fouten zouden maken. Daarom koos Hij Jezus Christus uit om naar de aarde te komen en voor onze zonden te lijden. Dankzij Jezus’ offer kunnen wij vergeving van onze zonden ontvangen en worden gereinigd, zodat we ooit bij God kunnen terugkeren.

Wat is het doel van mijn leven?

We kunnen ons niet meer herinneren dat we bij God woonden voordat we naar de aarde kwamen. Daardoor moeten we leren geloof te oefenen en tussen goed en kwaad te kiezen. Het leven is niet makkelijk, maar moeilijke tijden zorgen ervoor dat we geluk en vrede meer waarderen.

Jezus’ offer

Jezus leed en stierf voor onze zonden. Maar zijn offer neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. We moeten ervoor kiezen om Jezus aan te nemen door ons te bekeren als we fouten maken, ons te laten dopen, en zijn geboden te onderhouden.

Waar gaan we na de dood heen?

Als wij sterven worden onze geest en ons lichaam van elkaar gescheiden. Onze geest gaat naar de geestenwereld. Het is een plek van rust en vreugde voor de mensen die goede keuzes hebben gemaakt, en een hel voor mensen die slechte keuzes hebben gemaakt.

De geestenwereld

De geestenwereld is geen eindbestemming of laatste oordeel. Omdat God zo liefdevol en goed is, krijgen de mensen in de hel die tijdens hun leven nooit over Jezus hebben gehoord, onderricht over zijn evangelie. Ze krijgen ook de kans om Hem aan te nemen.

We zullen allemaal weer leven

Jezus heeft de dood overwonnen zodat wij weer kunnen leven. Dat heet de opstanding. Bij de opstanding komen onze geest en ons lichaam weer samen. Ons lichaam zal vervolmaakt worden en nooit meer sterven.

Laatste oordeel

Jezus zal ons oordelen naar onze werken en de verlangens van ons hart. Hij zal zo genadig mogelijk zijn. Omdat onze werken en verlangens verschillen, bestaat de hemel uit verschillende koninkrijken, of graden van heerlijkheid.

Het celestiale koninkrijk

Onze hemelse Vader en Jezus wonen in het celestiale koninkrijk. Wie volgens Jezus’ leringen leeft en door zijn offer van zonde wordt gereinigd, gaat daar naartoe. Daar zult u in de tegenwoordigheid van God leven en blijvende vreugde kennen.

Het terrestriale koninkrijk

Mensen die weigeren het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden, maar verder een eerzaam leven leiden, komen in het terrestriale koninkrijk terecht.

Het telestiale koninkrijk

Mensen die in hun zonden volharden en zich niet bekeren, komen in het telestiale koninkrijk terecht.

Terwijl de rechtvaardigen rusten, verblijven de mensen die in het leven onrechtvaardig waren in een geestengevangenis (die vaak de ‘hel’ genoemd wordt). De geestengevangenis is geen plek waar je na een laatste oordeel of als eeuwige straf naartoe gaat. Omdat God liefhebbend en billijk is, wordt aan de geesten in de gevangenis het evangelie van Jezus Christus verkondigd, en krijgen zij de kans om de Heiland te aanvaarden, wat hen ‘vrij [kan] maken’ (Johannes 8:32).

De geestenwereld is een soort wachtkamer waar wij op de opstanding wachten, waarbij onze geest met ons lichaam herenigd wordt. Als ons lichaam eenmaal opgestaan is, kan het niet meer sterven, en is het volmaakt – vrij van pijn, ziekte en onvolkomenheden. Vanwege de oneindige liefde van Jezus Christus zal iedereen opstaan.

Kom meer te weten over de gebeurtenissen na onze dood
Maak een afspraak met zendelingen

Wat gebeurt er na de opstanding?

Na de opstanding zal ieder van ons individueel geoordeeld worden door Jezus, onze Heiland. Dit laatste oordeel wordt gebaseerd op onze verlangens, daden en keuzes.

Alleen God en Jezus kennen ons hart en onze levensomstandigheden zo door en door, dat zij ons volmaakt kunnen oordelen. Dat zal een oordeel van barmhartigheid, genezing en liefde zijn (zie Openbaring 21:4).

Omdat wij allemaal verschillende daden en verlangens hebben, bestaat de hemel uit verschillende koninkrijken of graden van heerlijkheid. Het hoogste koninkrijk, waar God woont, heet het celestiale koninkrijk, wat gevolgd wordt door het terrestriale koninkrijk en het telestiale koninkrijk. De Bijbel vergelijkt onze eeuwige beloning in een van die drie koninkrijken met de heerlijkheid van de zon, de maan en de sterren. Maar elk biedt een grotere mate van geluk die wij hier op aarde zouden kunnen ondervinden.

Gods uiteindelijke doel is al zijn kinderen te helpen om bij Hem in het celestiale koninkrijk te komen. Maar onze keuzes hier en nu zullen bepalen waar wij de eeuwigheid doorbrengen. We moeten in Jezus Christus geloven, ons van onze zonden bekeren, in zijn naam gedoopt worden, en de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bovendien moeten we de rest van ons leven de geboden onderhouden – en ons bekeren als we daar niet in slagen.

Wie gaat er naar het celestiale koninkrijk?

Onze hemelse Vader en Jezus wonen in het celestiale koninkrijk. Als u het evangelie van Jezus Christus naleeft, en door zijn grote offer (de verzoening) gereinigd wordt, zult u later bij God wonen en volledige vreugde ondervinden (zie Leer en Verbonden 76:50–70).

Wie gaat er naar het terrestriale koninkrijk?

Mensen die weigeren het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden, maar die een eerzaam leven leiden, krijgen een plek in het terrestriale koninkrijk (zie Leer en Verbonden 76:71–80).

Wie gaat er naar het telestiale koninkrijk?

Zij die in hun zonden verblijven en zich niet bekeren, krijgen een plek in het telestiale koninkrijk (zie Leer en Verbonden 76:81–86, 98–107).

Jezus Christus heeft ons gered

Zonder Jezus Christus zouden we niet kunnen opstaan, noch van onze zonden gered worden. Hij heeft voor onze zonden geleden zodat wij rein kunnen worden als we om vergeving bidden en proberen ons leven te beteren. Hij is aan het kruis gestorven en is vervolgens opgestaan. De macht die Jezus over de dood had, stelt iedereen in staat om op te staan, of zij nou in Hem geloven of niet. Door Jezus is de dood niet het einde.

Dankzij Hem

2:44

In het Boek van Mormon vinden we meer uitleg en informatie over de rol van Jezus Christus in het plan dat onze hemelse Vader voor ons heeft. Als u het Boek van Mormon leest en tot God bidt, kunt u te weten komen dat Gods plan waar is.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan