Hoe vind ik voor mijzelf de juiste christelijke kerk?

‘Naar welke kerk moet ik gaan? Maakt het God iets uit naar welke kerk ik ga?’ U hebt zich dit misschien nog wel eens afgevraagd als u nadacht over de rol die godsdienst in uw leven speelt. Als u naar een kerk op zoek gaat, is het nuttig om te bedenken wat Jezus en zijn apostelen en profeten hebben onderwezen.

Een gemeenschap van gelovigen vinden

Een van Gods tien geboden aan ons luidt: ‘Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt’ (Exodus 20:8). Een van de manieren waarop we de sabbatdag heiligen, is door naar de kerk te gaan. Jezus heeft ook onderwezen: ‘U zult dikwijls tezamen komen’ (3 Nephi 18:22). God wil dat wij geregeld naar de kerk gaan om Hem te aanbidden en door andere gelovigen gesterkt te worden.

God wil niet alleen dat we op zondag naar de kerk gaan, Hij wil ook dat wij elke dag ons geloof beoefenen. Hij heeft ook tegen ons gezegd: ‘u zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22:39). Als wij op zoek gaan naar manieren om geregeld als lid van een kerkgemeenschap lief te hebben, te dienen en onze talenten in te zetten, doen wij wat God van ons verwacht.

Een kerk zoeken die door Jezus Christus geleid wordt

In de Bijbel heeft de apostel Paulus onderwezen dat de kerk van Jezus Christus is ‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is’ (Efeze 2:20). Jezus is het hoofd van zijn kerk, en Hij roept apostelen en profeten om zijn volk namens Hem te leiden en te onderwijzen. Diezelfde organisatie van apostelen en profeten bestaat in de huidige Kerk van Christus – De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

In 1820 knielde een jonge man die Joseph Smith heette neer in gebed en vroeg God bij welke christelijke kerk hij zich moest aansluiten. Dit gebed leidde tot het begin van de herstelling van Gods verloren ware leringen en de rechtstreekse communicatie door middel van een profeet. God en Jezus Christus droegen Joseph op om zich niet bij een bestaande kerk aan te sluiten. In plaats daarvan werd Joseph als profeet geroepen en kreeg hij de opdracht om de Kerk van Jezus Christus te herstellen. Dit werd De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Uit aanbidding en dienstbetoon vloeien zegeningen voort

God wil u zegeningen geven, inclusief de zegen van geluk. U kunt gelukkig worden door met medegelovigen om te gaan, en samen met hen te dienen en te aanbidden.

Een andere zegening die u geniet als u regelmatig naar de kerk gaat, is dat u aan het avondmaal (oftewel de communie) kunt deelnemen. Voor zijn dood nam Jezus brood en wijn, zegende die, en gaf ze aan zijn discipelen. Hij zei dat ze zijn lichaam en zijn bloed voorstelden, en dat zij vaak van het brood en de wijn moesten blijven nemen om Hem te gedenken (zie Lukas 22:19–20 en 3 Nephi 19:1–11).

Let goed op uw gevoelens als u in de kerk bent. God zal u door de Heilige Geest laten weten of u op de juiste plek bent. De Geest zal u helpen om ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid [en] zelfbeheersing’ te voelen (Galaten 5:22).

Zoek een kerkgemeente bij u in de buurt

De Kerk van Jezus Christus is voor de hele wereld. Dat betekent dat u waarschijnlijk wel een kerkgemeente van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kunt vinden die dicht bij u is.

Woon een van onze erediensten bij. Alle bezoekers zijn welkom.
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken