Het avondmaal

Het belangrijkste onderdeel van onze zondagsdiensten is het avondmaal (oftewel de communie).

Elke week wordt er brood en water gezegend en aan de kerkgemeente aangeboden. Eten en drinken we deze symbolen, dan beloven we om het offer van Jezus te gedenken en ernaar te streven om zijn geboden te onderhouden. Het is een geweldige gelegenheid om Gods liefde voor ons te voelen en de Heilige Geest uit te nodigen om ons te leiden en te troosten.

Het eerste avondmaal

Op de avond vóór zijn kruisiging kwam Jezus met zijn apostelen bijeen en stelde Hij het avondmaal in. Hij nam brood, zegende het, brak het, en gaf het aan hen. En Hij zei: ‘Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis’ (Lukas 22:19). Vervolgens nam Hij wijn, zegende die, en reikte hem aan. Hij zei: ‘Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt’ (Lukas 22:20).

Tegenwoordig nemen we deel aan het avondmaal als een wekelijkse herinnering aan het offer dat Jezus Christus heeft gebracht, waardoor wij vergeving voor onze zonden kunnen krijgen, en na onze dood verder leven.

Woon een van onze erediensten bij. Alle bezoekers zijn welkom.
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

De beloften die wij tijdens het avondmaal doen

Als wij aan het avondmaal deelnemen, beloven we dat:

1. Wij bereid zijn om Jezus’ naam op ons te nemen en Hem altijd te gedenken (wat betekent dat we proberen om Jezus in woord en daad te vertegenwoordigen).

2. Wij zijn geboden zullen onderhouden.

Zegeningen die voortvloeien uit het avondmaal

Als wij ons houden aan de belofte die de we de Heer hebben gedaan, dan wordt ons beloofd dat zijn Heilige Geest ons zal leiden en troosten. De Heilige Geest bij ons hebben, is een van de grootste zegeningen die we kunnen krijgen.

Waarom we water in plaats van wijn gebruiken

De Heiland gedenken, is het belangrijkste aspect van het avondmaal. God heeft aan hedendaagse profeten geopenbaard dat water ook een symbool van het bloed van Jezus kan zijn, en ons aan zijn offer kan herinneren.