4 dingen die iedereen over het Boek van Mormon zou moeten weten

Het Boek van Mormon is een oude kroniek waarin over Jezus wordt gesproken. De mannen, vrouwen en gezinnen in het Boek van Mormon kregen op hun levensweg met moeilijkheden te maken, net als wij. We herkennen ons in hun verhalen, en we kunnen er inspiratie uit putten om het beter te doen en om anderen te helpen, net als Jezus. Hieronder staan vier feiten over dit heilige boek die u moet weten:

1. Het Boek van Mormon is net als de Bijbel het woord van God

Net zoals God in de Bijbel tot Mozes en Noach sprak, gaf Hij zijn profeten in het oude Amerika de opdracht om een kroniek van zijn leringen en wetten bij te houden. Hun geschriften werden uiteindelijk door de profeet Mormon in één boek verzameld. De verzen in het Boek van Mormon getuigen van Jezus’ leven, zijn bediening, hoe Hij ons van de zonde heeft verlost en de dood heeft overwonnen. Het hoogtepunt in het Boek van Mormon is het bezoek van Jezus aan de mensen in het oude Amerika.

De apostel Paulus legde in de Bijbel uit: ‘In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan’ (2 Korinthe 13:1). Als God in een belangrijk beginsel onderwijst, stuurt Hij een tweede bron ter bevestiging. Het Boek van Mormon en de Bijbel getuigen van elkaar. Nu veel mensen zich van God en godsdienst afkeren, kan een extra getuige van Gods woorden ons helpen om op het juiste pad te blijven (zie 2 Nephi 29:7–8).

Kom zelf te weten of het Boek van Mormon waar is
Vraag een gratis exemplaar aan

2. Het brengt gemoedsrust en geeft uw leven meer zin

Het Boek van Mormon is een leidraad voor een vredig, gelukkig leven.

Een hedendaagse apostel, president Marion G. Romney, heeft beloofd dat als we het Boek van Mormon lezen, ‘de geest van dat geweldige boek ons huis en alle bewoners ervan zal doordringen. De eerbied zal toenemen; en er zal meer wederzijds respect en aandacht voor elkaar zijn. De geest van twisten zal verdwijnen. Ouders zullen hun kinderen met meer liefde en wijsheid opvoeden. Kinderen zullen ontvankelijker voor de raad van hun ouders zijn. De rechtschapenheid zal toenemen. Geloof, hoop en naastenliefde – de reine liefde van Christus – zullen overvloedig bij ons thuis en in ons leven aanwezig zijn, waardoor vrede, vreugde en geluk tot stand komen.’ (‘The Book of Mormon’, Ensign, mei 1980, 67.)

3. Miljoenen mensen hebben het Boek van Mormon gelezen

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben het Boek van Mormon in hun eigen taal gelezen. Ze hebben gebeden om te weten of het het woord van God is. Het antwoord was: ‘Ja!’ In het Boek van Mormon staat de belofte dat God u zal laten weten dat het waar is, als u het Hem vraagt. Dit roept een andere vraag op: Als dat het antwoord is dat God u geeft, gaat u er dan naar handelen?

4. We brengen een gratis exemplaar van het Boek van Mormon tot bij u thuis

Als u het Boek van Mormon wilt lezen, brengen we u een gratis exemplaar. Er zijn altijd vertegenwoordigers van de kerk in de buurt die u persoonlijk een exemplaar komen brengen, waar u ook woont. Ze vertellen u met plezier over hun lievelingsverhalen.

We willen graag het Boek van Mormon samen met u lezen
Maak een afspraak met zendelingen

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Hieronder volgt een samenvatting van de epische gebeurtenissen in het Boek van Mormon die een periode van duizend jaar bestrijken:

Eigenlijk is het Boek van Mormon een familiekroniek. Lehi is een profeet in Jeruzalem. God waarschuwt Lehi in een droom dat hij met zijn gezin uit Jeruzalem weg moet vluchten, omdat de vijand de macht zal grijpen. Ze steken de oceaan over en komen op het Amerikaanse vasteland terecht. Laman en Lemuel, de oudste zonen van Lehi, geloven niet dat hun vader inspiratie van God ontvangt. Hun jongste broer, Nephi, heeft een groot geloof. Nephi wordt door God uitgekozen om het gezin te leiden en onderwijzen.

Na een tijdje ontstaan er twee groepen: de Nephieten en de Lamanieten. De groepen voeren vaak onderling oorlog, en hun geloof in Jezus wordt voortdurend op de proef gesteld. Dit geloof komt in het Boek van Mormon tot uiting in krachtige redevoeringen, levenslessen en geestelijke ervaringen.

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan de mensen op het Amerikaanse vasteland. Hij spreekt tot hen over de doop en vergeving. Hij geneest hun zieken en zegent hun kinderen. Hij sticht zijn kerk. In tegenstelling tot de mensen in Jeruzalem, luisteren de mensen in het oude Amerika wel naar Jezus. Na zijn bezoek leven ze honderden jaren in vrede.

Na verloop van tijd taant hun geloof en breekt er weer oorlog uit, waardoor vrijwel de hele bevolking omkomt.

Net als de Bijbel bevat het Boek van Mormon bijdragen van veel schrijvers. Het is een verzameling dagboeken en geschiedkundige verslagen die van de ene schrijver op de andere zijn doorgegeven en een periode van zo’n duizend jaar bestrijken. De eerste schrijver is de profeet Nephi, die in 600 v.C. samen met zijn gezin Jeruzalem verliet en naar het Amerikaanse vasteland trok. Nephi gaf de kroniek door aan zijn jongere broer, die het op zijn beurt aan zijn zoon gaf. Elke schrijver gaf de kroniek door aan iemand die hij vertrouwde. Mormon was de profeet die alle geschriften in één boek samenbracht. Daarom wordt het boek het Boek van Mormon genoemd.

In 1823 werd Joseph Smith naar deze oude kroniek geleid, en hij vertaalde die door de macht van God.

Het Boek van Mormon bekrachtigt de Bijbel en geeft vaak verduidelijking met betrekking tot de leringen van Jezus Christus. Het is zoals de Bijbelboeken Markus en Lukas die dezelfde verhalen over Jezus bevatten, maar het is toch leerzaam om ze vanuit twee verschillende perspectieven te lezen.

Samen bevatten het Boek van Mormon en de Bijbel inspiratie, leiding en voorschriften die over een periode van duizenden jaren zijn opgetekend. Ze laten zien dat God mensen uit alle hoeken van de wereld liefheeft en leidt. Door beide boeken te bestuderen, zult u beter begrijpen wie God is en wat Hij voor u in petto heeft.