Hoe kunnen we met behulp van de Bijbel onze gezinsbanden aanhalen?

Het gezin staat centraal in Gods plan voor het geluk en de vooruitgang van zijn kinderen. In de Bijbel staat dat God in het allereerste begin het gezin heeft gevestigd, en er staan veel voorbeelden van sterke gezinnen in. De Bijbel leert ons ook hoe wij een liefdevol, gelukkig gezin kunnen krijgen.

Gezinnen in de Bijbel

Het eerste gezin: Adam en Eva

De allereerste mensen op aarde vormden een gezin. God heeft gezinnen vanaf het begin gezegend en aangemoedigd. Hij gebood Adam en Eva: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde’ (Genesis 1:28). Uit het voorbeeld van Adam en Eva blijkt dat het gezin door God is ingesteld.

Andere gezinnen in de Bijbel

Enkele bekende voorbeelden van gezinnen in de Bijbel staan in het eerste deel van het Oude Testament. Abraham, Izak en Jakob gehoorzaamden allemaal Gods gebod om te trouwen en kinderen te krijgen. Abraham ging heel ver om zijn vrouw, Sarai (zie Genesis 12), te beschermen, en oefende zo veel geloof dat hij uiteindelijk met zijn zoon, Izak, gezegend werd (zie Genesis 21). Op aanwijzing van de Heer ondernam een dienstknecht van Abraham een lange reis om Rebekka te vinden, een rechtschapen vrouw die Izaks vrouw moest worden (zie Genesis 24). En Izaks zoon, Jakob, werkte vele jaren om te kunnen trouwen en zelf een gezin te stichten, dat het huis van Israël werd (zie Genesis 29–30).

Ga met uw gezin naar de kerk
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

De raad die Jezus Christus over het gezin heeft gegeven

Jezus Christus heeft ons over het huwelijk geleerd

Jezus Christus heeft onderwezen dat het huwelijk heilig is en dat het een essentieel onderdeel van Gods plan is: ‘Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden’ (Markus 10:6–9).

Jezus Christus heeft ons door zijn voorbeeld onderwezen

Jezus Christus zorgde voor zijn familie. Op diverse plekken in het Nieuwe Testament lezen we dat Christus zijn familieleden liefde betoonden, met name zijn moeder, Maria. Zelfs toen Hij in hevige pijn aan het kruis hing, gaf Jezus Christus blijk van zijn zorg om het welzijn van zijn moeder: ‘Toen Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon! Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie uw moeder! En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis’ (Johannes 19:26–27).

Andere Bijbelse leringen over het belang van het gezin

De tien geboden

Een van de tien geboden die Mozes in het Oude Testament ontving, gaat over de relatie tussen ouders en kinderen: ‘Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geeft’ (Exodus 20:12).

Het boek Spreuken

In het boek Spreuken staan verscheidene leringen over het gezin: ‘Een wijze zoon luistert naar de vermaning van zijn vader, maar een spotter luistert niet naar bestraffing. […] De goede mens doet zijn kleinkinderen erven, maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardigen’ (Spreuken 13:1, 22). ‘Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander. […] Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaas mens veracht zijn moeder’ (Spreuken 15:5, 20).

De leringen van Paulus

De apostel Paulus heeft het veel over gezinsrelaties gehad. Een van zijn raadgevingen was: ‘Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Here, want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en terechtwijzing van de Here’ (Efeze 6:1–4).

Hoe u als gezin vreugde vindt

Leer uw kinderen om Jezus Christus te volgen

God belooft uw kinderen zegeningen als zij evangeliewaarheden kennen en gehoorzamen: ‘Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen en Mijn getuigenis, die Ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten’ (Psalmen 132:12).

Bestudeer geregeld samen de Schriften

Lees als gezin samen in de Bijbel om een beter inzicht in het gezin en het leven te krijgen. In de Bijbel staat: ‘Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit’ (Deuteronomium 6:6–7).

Dien uw gezinsleden

Jezus Christus heeft ons geleerd dat wij Hem dienen als wij anderen dienen: ‘Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’ (Mattheüs 25:40). Als u uw gezinsleden dient, kunt u meer zoals Jezus Christus worden, en kunt u meer liefde in uw gezinsleven brengen.