Hoe kan ik vergeving van God krijgen?

Bekering leidt tot vergeving en genezing door de macht van Jezus Christus.

Bekering is veel meer dan wandaden erkennen of zeggen dat het ons spijt. Het is een verandering van hart die een afkeer van de zonde inhoudt, waarna we ons voor hulp en vergeving tot God wenden. Als we ons bekeren, kunnen we blijvend geluk ondervinden.

Bekering is een kans om een beter mens te worden. God zal geduld met u hebben als u uw best doet om slechte gewoonten of verslavingen te overwinnen, en echte veranderingen in uw leven aan te brengen. Die verandering is mogelijk door Jezus Christus en zijn zoenoffer. Hoe lang het ook duurt, het is de moeite waard.

Waarom moet ik mij bekeren?

Veel mensen menen dat er geen uitersten van goed en kwaad zijn. Maar God heeft verwachtingen van ons en heeft ons geboden gegeven om te onderhouden. Als wij Gods geboden niet gehoorzamen, zondigen we. We zijn allemaal onvolmaakt en moeten ons allemaal bekeren: ‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’ (Romeinen 3:23).  Door onze zonden kunnen wij niet terugkeren om bij God te wonen.

Maar Jezus Christus heeft ons een manier verschaft om vergeving te ontvangen. Hij heeft voor onze zonden geleden zodat wij rein kunnen worden als we ons bekeren, en we ons geen zorgen meer hoeven te maken over de fouten die we hebben gemaakt.

De zegeningen van bekering

Zonde is een zware last waardoor wij berouw en verdriet krijgen. Door bekering kunnen we die gevoelens door vreugde vervangen. Alma, een profeet in het Boek van Mormon, heeft deze blijdschap na bekering als volgt beschreven: ‘Niets [kon] zo uitzonderlijk en zoet […] zijn als mijn vreugde’ (Alma 36:21). Als we ons volledig bekeren, worden we vergeven en genezen. Dan hebben we gemoedsrust, vreugde, vrijheid en vertrouwen.

Studiesessie: Hoe te vergeven en vergeven te worden
Geef u op

Hoe bekeer ik me?

Jezus Christus heeft de macht om uw zonden te vergeven. Het bekeringsproces is niet ingewikkeld, maar het kan soms pijnlijk en moeilijk zijn. De Heer heeft beloofd: ‘Wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, die ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, denk er niet meer aan’ (Leer en Verbonden 58:42).

Bekering is een persoonlijke ervaring met Jezus. Bij sommige zonden kan het langer duren om u te bekeren dan bij andere.  Hoewel u het bekeringsproces niet als een afvinklijst moet zien, kunt u wat aan de volgende beginselen hebben als u niet zeker weet waar u moet beginnen, of als u niet veel vooruitgang ziet.

Leer de beginselen van bekering

Heb geloof

Geloof in Jezus Christus is van cruciaal belang voor bekering. Heb geloof dat Jezus Christus u kan bevrijden van de last van zonde, en dat u weer rein kunt worden.

Zie in dat u gezondigd hebt

Zie in dat u gezondigd hebt – dat u zich op de een of andere manier van God hebt afgekeerd. Verandering is niet mogelijk als u weigert toe te geven dat u iets verkeerd hebt gedaan.

Heb verdriet

U zou waar berouw moeten hebben over de dingen in uw leven die niet in overeenstemming met Gods wil zijn. Verlang er oprecht naar om uw leven te beteren. Zodra uw zonden zijn vergeven, maakt uw verdriet plaats voor vreugde.

Keer u van zonde af

Oprecht berouw zou ertoe moeten leiden dat u het verkeerde niet meer doet. Jezus zei tegen de vrouw die op overspel betrapt was ‘ga heen en zondig niet meer’ (Johannes 8:11).

Belijd uw zonde

Geef in gebed aan God eerlijk toe dat u vergissingen hebt begaan. Hebt u eenmaal uw zonden beleden, vraag dan om hulp. ‘Hierdoor zult u weten of iemand zich van zijn zonden bekeert – zie, hij zal ze belijden en ze verzaken’ (Leer en Verbonden 58:43).

Maak het goed

Zo mogelijk moet u goedmaken wat u hebt gedaan. Als u iemand iets hebt aangedaan, vraag die persoon dan om vergeving, en doe alles wat in uw vermogen ligt om de situatie weer goed te maken.

Houd u bezig met goede dingen

Zorg voor opbouwende en inspirerende bezigheden. Denk aan tijd doorbrengen met goede vrienden, bidden, in de Schriften lezen, en naar de kerk gaan. Deze bezigheden geven u geestelijke kracht en vergroten uw vermogen om zwakheden te overwinnen.

Tot Christus blijven komen

President Dallin H. Oaks van de Raad der Twaalf Apostelen heeft de beginselen van bekering als volgt besproken: ‘Dit maakt allemaal deel uit van de veelvuldige Schriftuurlijke uitnodiging om tot Christus te komen.’ De liefdevolle aansporing van de Heiland om ons te bekeren, is in deze tijd nog net zo belangrijk en bevrijdend als in het verleden.

Heb ik te veel gezondigd om mij nog te bekeren?

Jezus heeft de prijs voor alle zonden betaald. Misschien meent u dat uw zonden te ernstig zijn, of dat u dezelfde vergissing te vaak begaan hebt. Maar hoeveel we ook hebben gezondigd, we kunnen ons altijd bekeren, en vergeving ontvangen. Sommige zonden zijn makkelijker recht te zetten dan andere, maar Jezus Christus heeft volledige vergeving voor alle zonden mogelijk gemaakt. Hij wil ons graag vergeven.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan