Hoe kan ik anderen vergeven?

Het is niet makkelijk, maar als we een ander vergeven, worden onze eigen lasten verlicht en voelen we ons prettiger.

Jezus heeft ons geleerd om te vergeven

Toen Jezus de Bergrede hield, herinnerde Hij de mensen aan de wet van Mozes, waarin stond: ‘Oog voor oog en tand voor tand’ (zie Mattheüs 5:38). Vervolgens leerde Hij hun de hogere wet van vergeving om de andere wang toe te keren en ‘uw naaste lief [te] hebben’ (zie Mattheüs 5:39–44).

Vergeving maakt ons vrij

Als we gekwetste gevoelens koesteren, herinneren we onszelf er constant aan dat we van streek moeten zijn. Onopgeloste conflicten nemen ons veel te veel in beslag. We kunnen er slaap door verliezen, en als we niet oppassen, kunnen we onze andere relaties erdoor beschadigen.

Als we anderen niet vergeven, dan vreet dat energie die we beter kunnen gebruiken om andere mensen te dienen en ons eigen leven verrijken. In het Boek van Mormon staat dat ‘de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben’ (zie 2 Nephi 2:25). Kunnen wij vreugde hebben als we maar blijven zitten met gevoelens van boosheid, wrok, verbittering en wraak?

Lees wat er in het Boek van Mormon over vergeving staat
Ontvang een gratis exemplaar

Als we besluiten om anderen te vergeven, laten we de Heilige Geest binnen in ons hart. Geluk is een keuze. Het is niet afhankelijk van het gedrag van anderen, noch van het krijgen van gerechtigheid. Vergeving maakt ons vrij.

Iemand vergeven is gemakkelijker gezegd dan gedaan, vooral als de wandaad ernstig was. Soms lijkt het zelfs onmogelijk om iemand te vergeven. Als we ons op de Heiland verlaten, die niet alleen voor onze eigen zonden heeft geleden maar ook voor hún zonden, kunnen we meer kracht opdoen dan we zelf in ons hebben. Bid om de kracht tot vergeving, dan zal Jezus u helpen. Kerkleider Kevin R. Duncan heeft gezegd: ‘Ook al zijn we één keer het slachtoffer, we hoeven niet nog een tweede keer ten slachtoffer aan iets te vallen door de last van haat, verbittering, pijn [en] wrok met ons mee te dragen.’

Vergeving is iets anders dan vertrouwen

Als u eenmaal iemand vergeeft, kan het toch nog lang duren voordat u hem weer vertrouwt. Dat hindert niet. Als iemand bijvoorbeeld van u heeft gestolen, betekent dat nog niet dat u voortaan de deur van het slot kunt laten. En iemand hoeft de relatie met een persoon die hem of haar heeft mishandeld niet voort te zetten, zelfs als hij de ander vergeeft. Maar we moeten iedereen vergeven. Ga echter verstandig om met besluiten wie u vertrouwt.

Het allergrootste voorbeeld van vergeving

Als we het moeilijk vinden om iemand te vergeven, kunnen we naar het voorbeeld van Jezus Christus kijken. Zelfs toen Hij aan het kruis hing, met nagels door zijn handen en voeten, riep Hij uit tot God: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Lukas 23:34). Misschien zijn we zelf niet in staat om iemand te vergeven, maar Jezus Christus heeft geleden voor onze ‘pijnen en benauwingen’ (zie Alma 7:11) zodat Hij zou weten hoe Hij ons kan helpen. Door zijn genade kunnen wij niet alleen vergeving ontvangen, maar kunnen we ook de kracht opdoen om anderen te vergeven.

Verhalen en verzen over vergeving

In de Bijbel en het Boek van Mormon staan veel inspirerende verhalen over vergeving. Denk bij het lezen van deze voorbeelden hoe u de aanwijzing van de Heiland om anderen te vergeven beter op kunt volgen.

Vergeving in de Bijbel: De verloren zoon

De zoon verspilde zijn geld

Een man had twee zoons. De jongste vroeg zijn erfdeel. Toen verliet hij het land en ‘verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven’ (zie Lukas 15:13)

Hij had geen voedsel

Er kwam een hongersnood in het land en de zoon had geen geld om voedsel te kopen. Hij nam een baantje als varkenshoeder en had zoveel honger dat hij desnoods het varkensvoer gegeten zou hebben. (Zie Lukas 15:14–16.)

Hij besloot om naar huis terug te keren

Toen dacht hij aan de dienstknechten van zijn vader, en dat die meer dan voldoende te eten hadden. Hij besloot om zijn excuus aan te bieden en tegen zijn vader te zeggen dat hij ‘het niet meer waard [was zijn zoon] genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners’ (Lukas 15:19).

Zijn vader vergaf hem

‘En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem’ (Lukas 15:20).

Zijn oudere broer werd jaloers

De vader kleedde zijn zoon in mooie kleding en richtte voor hem een feestmaal met het beste voedsel aan. De oudere zoon kwam thuis van zijn werk en hoorde de muziek en het dansen. Hij werd jaloers en weigerde om het huis binnen te gaan. (Zie Lukas 15:22–28.)

Zijn broer begon te klagen

De vader ging naar buiten en sprak met zijn oudste zoon. De zoon vroeg zich af waarom er nooit voor hem een feest was aangericht terwijl hij de hele tijd rechtschapen en verantwoordelijk was geweest.

De vader leerde hem een waardevolle les

De vader antwoordde de oudere zoon dat hij altijd bij hem was en dat ‘al het mijne […] van jou [is]’ (zie Lukas 15:31). Hij zei dat hij blij zou moeten zijn, ‘want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden’ (zie Lukas 15:32).

Wat hebben wij in deze tijd aan dit verhaal?

We kunnen mensen vergeven die ons hebben gekwetst of geschaad, zelfs als dat niet eerlijk lijkt. God zal alles in orde maken, en als we getrouw zijn, kunnen wij alles ontvangen wat Hij heeft.

Een verhaal over vergeving in het Boek van Mormon

Moroni had een probleem

Moroni was aanvoerder. Zijn leger had niet genoeg soldaten om de steden te verdedigen die zij op hun vijanden hadden heroverd.

Hij vroeg Pahoran om hulp

Moroni stuurde een brief aan gouverneur Pahoran ‘waarin hij hem verzocht manschappen bijeen te laten brengen en versterking van […] de legers’ (zie Alma 59:3) om de heroverde steden te behouden.

De hulp kwam niet

De gevraagde hulp kwam echter niet en een van de steden werd aangevallen. De stad viel in handen van de vijand. ‘En het geschiedde dat Moroni vertoornd was op de regering wegens haar onverschilligheid voor de vrijheid van hun land’ (zie Alma 59:13).

Moroni werd boos op Pahoran

Moroni schreef gouverneur Pahoran weer een brief en beschuldigde hem ervan lui, machtswellustig en zelfzuchtig te zijn. Hij dreigde zelfs om naar Pahoran op te marcheren en ‘hem te slaan met het zwaard’ (zie Alma 60:30) als hij geen hulp stuurde.

Zijn beschuldigingen waren ongegrond

Wat Moroni niet wist, was dat Pahoran met een opstand te maken had en gedwongen was om de hoofdstad te ontvluchten. Hij antwoordde op Moroni’s brief: ‘Zie, ik zeg u, […] dat ik mij niet verheug over uw grote ellende, integendeel, die bedroeft mijn ziel’ (Alma 61:2).

Pahoran besloot hem te vergeven

Hoewel Pahoran onterecht beschuldigd was, was hij niet gekwetst. Hij zei: ‘U [hebt] mij gelaakt, maar het doet er niet toe; ik ben niet vertoornd, maar verheug mij over de grootheid van uw hart’ (zie Alma 61:9). Vervolgens vroeg hij Moroni’s hulp bij het bestrijden van de opstand.

Als u vragen over vergeving hebt, moedigen wij u aan om met onze zendelingen te spreken. Zij kunnen u meer leren over de genade van Jezus, en hoe u wrok en boosheid los kunt laten. Blijf u verlaten op de Heiland, dan zult u gemoedsrust en geluk ondervinden.

Vraag een bezoek van zendelingen aan
Wij doen ons best om uw geestelijke vragen te beantwoorden en u te helpen dichter tot Jezus Christus te komen.
Maak een afspraak met zendelingen