Skip main navigation

Evangeliebeginselen

De kernbeginselen van het evangelie zijn geloof, bekering, doop, en het ontvangen van de Heilige Geest.

Geloof

Geloof is het eerste beginsel van het evangelie. Als u geloof in Jezus Christus hebt, gelooft u in iets wat u niet kunt zien, maar wat wel bestaat. Als u zich in geloof tot God wendt, wordt u gezegend en groeit uw geloof.

Lees meer over geloof in het Boek van Mormon

Bekering

In de Bijbel staat dat God ons liefheeft en dat Hij zijn kinderen altijd vergeving schenkt als ze daarom vragen. Als we ons bekeren en veranderen, vergeeft God ons onze fouten. Wij moeten op onze beurt het voorbeeld van Jezus volgen en anderen vergeven.

Bekering is veel meer dan wandaden erkennen of zeggen dat het ons spijt. Het is een verandering van hart die een afkeer van de zonde inhoudt, waarna we ons voor hulp en vergeving tot God wenden. Als we ons bekeren, kunnen we blijvend geluk ondervinden.

De doop

De doop is een verbond – oftewel een belofte – dat u met God sluit. Als u zich laat dopen, dan belooft u om Hem te dienen en zijn geboden zo goed mogelijk te onderhouden.

De doopbeloften

U BELOOFT: Anderen te dienen

dat u ‘gewillig bent elkaars lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn’ (Mosiah 18:8)

U BELOOFT: Liefde en mededogen te tonen

‘[…] gewillig […] te treuren met hen die treuren; ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben’ (Mosiah 18:9)

GOD BELOOFT: U de Heilige Geest te geven

‘‘[…] zodat Hij zijn Geest overvloediger over u zal kunnen uitstorten’ (Mosiah 18:10)

U BELOOFT: Een goed voorbeeld te zijn

‘[…] om te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen waar u zich ook mag bevinden, als getuige van God op te treden’ (Mosiah 18:9)

U BELOOFT: Gods geboden te onderhouden

‘[…] dat u Hem zult dienen en zijn geboden onderhouden’ (Mosiah 18:10)

Opnieuw beginnen
GOD BELOOFT: U het eeuwige leven te geven

‘[…] opdat u door God zult worden verlost en onder de deelgenoten van de eerste opstanding zult worden gerekend, zodat u het eeuwige leven zult hebben’ (Mosiah 18:9)

Dopen worden in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen door onderdompeling verricht, wat betekent dat iemand helemaal onder water gaat en vervolgens weer omhoog wordt gebracht. In de Bijbel staat dat Jezus na zijn doop ‘meteen op[kwam] uit het water’ (Mattheüs 3:16). Doop door onderdompeling heeft een prachtige symboliek: niet alleen het wegwassen van zonden, maar ook de dood, begrafenis en opstanding. De doop geeft het einde aan van uw oude levenswijze en de geboorte van een leven dat aan christelijke waarden is toegewijd (zie Romeinen 6:3–6).

Lees hoe u zich kunt laten dopen

De gave van de Heilige Geest

U ontvangt de gave van de Heilige Geest na uw doop, zodat u aanspraak kunt maken op Gods hulp, leiding en troost. De gave van de Heilige Geest wordt verleend door handoplegging van iemand met priesterschapsgezag.

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

God heeft ervoor gezorgd dat iedereen alle heilszegeningen kan ontvangen, zelfs na de dood. We verrichten de doop en andere essentiële verordeningen voor overledenen die daar tijdens hun leven niet de kans voor hebben gekregen. De apostel Paulus heeft in de Bijbel (zie 1 Korinthe 15:29) naar de doop voor de doden verwezen. De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen brengen deze leer in hun tempels in praktijk.

Het gaat als volgt in zijn werk: de heiligen der laatste dagen zoeken hun familiegeschiedenis uit en vinden zo namen van mensen die nooit zijn gedoopt. De kerkleden laten zich vervolgens voor die voorouders in de tempel dopen. Deze dienst aan anderen wordt in liefde aangeboden – en omdat het leven na de dood verdergaat, zijn overledenen zich bewust van de verordeningen en kunnen zij die weigeren of accepteren.

Ja. Jezus heeft in Johannes 3 duidelijk gemaakt dat uit water en geest geboren worden, nodig is om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

Heiligen der laatste dagen geloven dat men vanaf zijn doop in staat moet zijn goed van kwaad te onderscheiden. Daarom praktiseren leden van de kerk niet wat de kinderdoop genoemd wordt. Kinderen vanaf acht jaar mogen wel gedoopt worden.

Als u ooit zonder het juiste gezag gedoopt bent, of op een wijze die niet overeenkomt met de manier waarop de Heiland zich heeft laten dopen, is het nodig om u nog een keer te laten dopen. In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de doop een voorwaarde voor het lidmaatschap.

Als een persoon is gedoopt, leggen dragers van het juiste priesterschapsgezag hun handen op het hoofd van de dopeling om deze als lid van de kerk te ‘bevestigen’ en de gave van de Heilige Geest te verlenen.

Mormon.org Chat is typing...