...
Hij maakt het mogelijk
1:50

We kunnen meer doen om een beter mens te worden

...
We kunnen betere mensen worden

Hoe kan het bekeringsproces betere mensen van ons maken?

...
Op de verzoening van Christus vertrouwen

Hoe kunt u de Heiland beter leren kennen door op zijn verzoening te vertrouwen?

...
Gereinigd door bekering

Hoe kunt u door bekering rein worden?

...
De familie Fu

Ontdek hoe u kunt weten dat God bestaat.

Wie is Jezus Christus?

Zoon van God

Jezus is de Eerstgeborene van God de Vader in de geest, en is het enige kind van God in het vlees. Zijn sterfelijke moeder, Maria, bracht Hem ter wereld en voedde Hem hier op aarde op. Zijn zending was vóór de schepping van de wereld vastgesteld.

Leraar

Jezus was de grootste leraar die ooit geleefd heeft, en Hij leert ons nog steeds. Toen Jezus 12 jaar was, vond men Hem in de tempel, in gesprek met godsdienstleraars (zie Lukas 2:46). Zij stonden versteld van zijn grote kennis. Jezus zou tijdens zijn verdere leven grote leerredes geven.

Voorbeeld

Jezus leidde een volmaakt leven – vrij van zonden – en gaf ons een volmaakt voorbeeld om te volgen. Alle godsdienstige handelingen moeten in zijn heilige naam gedaan worden.

Heiland

De Hebreeuwse naam voor Jezus is Jeshua, wat ‘Heiland’ betekent. Jezus vervulde zijn rol als Heiland door zichzelf bereidwillig op te offeren en vervolgens op te staan.

Opnieuw beginnen
Jezus Christus volgen

Wie is Jezus Christus? JJezus Christus is de Heiland van de wereld. Komen wij tot Hem, dan redt Hij ons, laat Hij ons zijn liefde voelen, en geeft Hij ons hoop.

Jezus Christus leerde ons in zijn tijd op aarde heel veel, en het belangrijkste was naastenliefde.

Hedendaagse profeten en apostelen over verandering en bekering

Wanneer Jezus ons dus vraagt om ons te bekeren, dan nodigt Hij ons uit om ons verstand, onze kennis, onze geest en zelfs de manier waarop we ademhalen te veranderen. Hij vraagt ons om te veranderen hoe we liefhebben, denken, dienen, onze tijd doorbrengen, onze echtgenote behandelen, onze kinderen onderwijzen, en zelfs hoe we voor ons lichaam zorgen. Niets is meer bevrijdend, louterend of cruciaal voor onze vooruitgang dan regelmatige, dagelijkse bekering. Bekering is geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces. Bekering is de sleutel tot geluk en gemoedsrust. In combinatie met geloof geeft bekering ons toegang tot de kracht van de verzoening van Jezus Christus.

‘We kunnen meer doen om een beter mens te worden’, algemene conferentie, april 2019

Het evangelie van Jezus Christus zet aan tot verandering. Zijn veelvuldige boodschap is: bekeer u, en zich bekeren houdt in dat we alle gewoonten – persoonlijke, huiselijke, etnische en nationale – opgeven die ingaan tegen de geboden van God. Het doel van het evangelie is gewone mensen om te vormen tot celestiale burgers, en dat vergt verandering. […]

Jezus heeft ons geboden elkaar lief te hebben, en we tonen die liefde door elkaar te dienen. Ons is ook geboden God lief te hebben. Die liefde tonen we door ons continu van onze zonden te bekeren en zijn geboden te onderhouden (zie Johannes 14:15). En bekering houdt meer in dan onze zonden opgeven. In zijn ruimste betekenis houdt het verandering in, het opgeven van al onze tradities en culturele gebruiken die in strijd zijn met de geboden van God. Naargelang van onze deelname aan de cultuur van het evangelie van Jezus Christus, worden we ‘medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God’ (Efeze 2:19).

‘Bekering en verandering’, algemene conferentie, oktober 2003

Meer heiligheid komt niet door er alleen maar om te vragen. Die komt door te doen wat nodig is zodat God ons kan veranderen.

‘Heiligheid en het plan van geluk’, algemene conferentie, oktober 2019

Uit onze bereidheid om ons te bekeren blijkt onze dankbaarheid voor de gave van God en voor de liefde en het offer van de Heiland voor ons. Geboden en priesterschapsverbonden testen niet alleen ons geloof, onze gehoorzaamheid en onze liefde voor God en Jezus Christus, zij bieden ook het nog grotere voorrecht om de liefde van God te ervaren en volkomen vreugde in dit leven en in het leven hierna. […]

Denk eraan: de hemel wordt niet gevuld met mensen die nooit fouten hebben gemaakt, maar met mensen die inzagen dat ze van de koers waren afgeweken en hun wegen hebben bijgesteld om terug te keren naar het licht van de waarheden van het evangelie.

Hoe meer we de woorden van de profeten koesteren en toepassen, hoe beter we zullen herkennen wanneer we van koers raken – ook al is het maar met een paar graden.

‘Een paar graden verschil’, algemene conferentie, april 2008

De uitnodiging tot bekering klinkt zelden als een terechtwijzing, maar vaak als een liefdevolle oproep tot een ommekeer om zich weer tot God te wenden. Een liefdevolle Vader en zijn eniggeboren Zoon wenken ons om meer te zijn dan we zijn, op een hoger plan te leven, te veranderen en de vreugde van het onderhouden van de geboden te ervaren. Als discipelen van Christus verheugen wij ons in de zegen van bekering en de vreugde van vergeving. Zij worden een deel van ons [en bepalen] onze gedachten en gevoelens. […]

Voor de meesten is bekering een individuele kwestie, waarbij ze dagelijks de hulp van de Heer zoeken om te veranderen.

Voor de meesten is bekering meer een reis dan een eenmalige gebeurtenis. Dat is niet eenvoudig. Veranderen is moeilijk. Dat vereist tegen de wind in lopen en tegen de stroom in zwemmen. Jezus verklaarde: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.’ Bekering is ons afkeren van zaken zoals oneerlijkheid, hoogmoed, boosheid en onreine gedachten; en ons wenden tot andere zaken, zoals vriendelijkheid, onzelfzuchtigheid, geduld en spiritualiteit. Wij wenden ons weer tot God. […]

Bekering verandert ons niet alleen, maar is ook een zegen voor onze familie en dierbaren. Met onze oprechte bekering zullen, op de tijd van de Heer, de uitgestrekte armen van de Heiland niet alleen ons omsluiten, maar zich ook uitstrekken tot het leven van onze kinderen en nakomelingen. Bekering betekent altijd dat er meer vreugde in het verschiet ligt.

‘Bekeer u opdat Ik u moge genezen’, algemene conferentie, oktober 2009

Ons gedrag aanpassen en naar de ‘goede weg’ terugkeren maken deel uit van bekering, maar zijn er slechts een deel van. Ware bekering houdt ook in ons hart en onze wil tot God wenden en de zonde verzaken. Zoals in Ezechiël wordt uitgelegd, betekent bekering dat iemand ‘zich van [de] zonde bekeert, […] gerechtigheid doet: […] het onderpand teruggeeft, [en] wandelt overeenkomstig de verordeningen van het leven zonder onrecht te doen.’ […]

Echte bekering moet gepaard gaan met geloof in de Heer Jezus Christus, geloof dat Hij ons kan veranderen, geloof dat Hij ons kan vergeven en geloof dat Hij ons zal helpen verdere misstappen te vermijden. Zo’n geloof laat zijn verzoening effect hebben in ons leven. Als we ‘achteraf inzien’ en ‘ons omkeren’ met de hulp van de Heiland, kunnen we hoop hebben op zijn beloften en de vreugde van vergiffenis. Zonder de Verlosser vervliegen de inherente hoop en vreugde, en wordt bekering slechts een povere gedragsaanpassing. Maar door geloof in Hem te oefenen, worden we tot zijn vermogen en bereidheid te vergeven bekeerd. […]

Laat ons voor bekering kiezen in plaats van excuses te verzinnen. Door bekering kunnen we, zoals de verloren zoon in de gelijkenis, tot onszelf komen en nadenken over het eeuwige belang van onze daden. Als we begrijpen hoe onze zonden ons eeuwig geluk kunnen beïnvloeden, worden we niet alleen oprecht berouwvol maar streven we er ook naar betere mensen te worden. […]

Het feit dat we ons kunnen bekeren is het goede nieuws van het evangelie! Onze schuld kan worden ‘weggevaagd’. We kunnen met vreugde vervuld zijn, vergeving van onze zonden ontvangen en ‘gemoedsrust’ hebben. We kunnen bevrijd worden van gevoelens van wanhoop en de slavernij van de zonde. We kunnen met het wonderbare licht Gods gevuld worden en ‘niet langer gepijnigd’ worden. Bekering is niet alleen mogelijk, maar ook vreugdevol dankzij onze Heiland.

‘Bekering: een vreugdevolle keuze’, algemene conferentie, oktober 2016