Doop

De doop is een verbond – oftewel een belofte – dat u met God sluit. Als u zich laat dopen, dan belooft u om Hem te dienen en zijn geboden zo goed mogelijk te onderhouden.

Volg het volmaakte voorbeeld van de Heiland

Als u wel eens wat in het Nieuwe Testament hebt gelezen, kent u waarschijnlijk het verhaal waarin Jezus naar Johannes de Doper gaat om zich te laten dopen.

‘Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen’ (Mattheüs 3:13–15).

Zelfs Jezus, die nooit had gezondigd, liet zich dopen om te laten zien dat hij God gehoorzaamde, en om ons het voorbeeld te geven.

We moeten gedoopt worden om naar de hemel te gaan

Jezus heeft ons geleerd dat we ons moeten laten dopen om na dit leven terug te kunnen keren in Gods tegenwoordigheid.

Bij de doop worden wij ‘uit water geboren’. Het stelt ons in staat om van onze zonden gereinigd te worden, wat nodig is om naar God te kunnen terugkeren.

Hoe u zich kunt laten dopen
Spreek met de zendelingen

De doop wordt door onderdompeling verricht

Dopen worden in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen door onderdompeling verricht, wat betekent dat iemand helemaal onder water gaat en vervolgens weer omhoog wordt gebracht. In de Bijbel staat dat Jezus na zijn doop ‘meteen op[kwam] uit het water’ (Mattheüs 3:16). Doop door onderdompeling heeft een prachtige symboliek: niet alleen het wegwassen van zonden, maar ook de dood, begrafenis en opstanding. De doop geeft het einde aan van uw oude levenswijze en de geboorte van een leven dat aan christelijke waarden is toegewijd (zie Romeinen 6:3–6).

Heiligen der laatste dagen geloven dat de doop verricht moet worden door iemand die daarvoor het priesterschapsgezag bezit. Jezus Christus heeft dit gezag bij de herstelling van zijn kerk rechtstreeks teruggegeven.

De doop en de Heilige Geest

Hoewel de doop op zich een belangrijke gebeurtenis is, wordt hij pas volledig wanneer we de gave van de Heilige Geest ontvangen hebben. De Heilige Geest ontvangen, is uit de Geest geboren worden (Johannes 3:5). U ontvangt na de doop de gave van de Heilige Geest zodat u uw verdere leven Gods hulp, leiding en troost kunt ontvangen.

De doopbeloften

U BELOOFT: Anderen te dienen

dat u ‘gewillig bent elkaars lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn’ (Mosiah 18:8)

U BELOOFT: Liefde en mededogen te tonen

‘[…] gewillig […] te treuren met hen die treuren; ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben’ (Mosiah 18:9)

GOD BELOOFT: U de Heilige Geest te geven

‘‘[…] zodat Hij zijn Geest overvloediger over u zal kunnen uitstorten’ (Mosiah 18:10)

U BELOOFT: Een goed voorbeeld te zijn

‘[…] om te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen waar u zich ook mag bevinden, als getuige van God op te treden’ (Mosiah 18:9)

U BELOOFT: Gods geboden te onderhouden

‘[…] dat u Hem zult dienen en zijn geboden onderhouden’ (Mosiah 18:10)

GOD BELOOFT: U het eeuwige leven te geven

‘[…] opdat u door God zult worden verlost en onder de deelgenoten van de eerste opstanding zult worden gerekend, zodat u het eeuwige leven zult hebben’ (Mosiah 18:9)

U kunt zich laten dopen

De apostel Petrus heeft ook duidelijk gemaakt dat het gebod van de doop voor alle mensen geldt: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (Handelingen 2:38).

Voordat u wordt gedoopt, geeft u blijk van uw verlangen om Gods geboden te onderhouden door u te bekeren van dingen die u verkeerd hebt gedaan. Het kan nodig zijn om voor uw doop sommige zonden te belijden (zie Mattheüs 3:6) of de gevolgen van uw vergissingen zo mogelijk goed te maken.

Als u bent gedoopt, hebt u de kans om een nieuw leven te beginnen – een leven dat aan het volgen van Jezus Christus is gewijd. Uw zonden zijn vergeven en u kunt vol toewijding keuzes maken die tot geluk leiden. Als u gedoopt bent en de gave van de Heilige Geest hebt ontvangen, zal Hij u helpen, troosten en leiden zolang u uw best doet.

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.