De kerk van Jezus Christus

Toen Jezus op aarde was, vestigde Hij zijn kerk. Diezelfde kerk bestaat nu ook.

Jezus stichtte een kerk

God stuurde Jezus niet alleen om ons van zonde te verlossen, maar ook om een kerk te stichten. Toen Jezus stierf, liet Hij meer dan krachtige redevoeringen en leringen achter. Hij liet apostelen, geboden, en een fundamentele kerkstructuur achter waar mensen lang na zijn dood iets aan hadden. Hij verleende goede mannen ook het priesterschap, of de macht en het gezag om in naam van God te handelen. Het is dezelfde macht die Hij gebruikte om zieken te genezen, doden op te wekken, lijdenden te zegenen, en leiders in zijn kerk aan te stellen.

De kerk viel uiteen

Naarmate de kerk groeide, kregen de apostelen te maken met steeds meer chaos en onenigheid onder de gelovigen, en felle tegenstand van de ongelovigen. Apostelen stierven een martelaarsdood, en er ontstond steeds meer onenigheid over de fundamentele beginselen die Jezus had onderwezen. Mensen begonnen allerlei kerken op te richten zonder het gezag van God. Die kerken waren onderling verschillend, en ze weken van de oorspronkelijke kerk van Jezus Christus af.

Daardoor kreeg het christendom met afvalligheid op grote schaal te maken; mensen keerden zich van de beginselen van het evangelie af. De ware kerk die Jezus had gesticht, was niet meer op aarde te vinden. Het priesterschapsgezag om in naam van God te handelen, ging verloren, zuivere beginselen werden bezoedeld, en de fundamentele waarheden van het evangelie werden over verschillende kerken verspreid.

Ontdek hoe Jezus zijn kerk heeft hersteld

De kerk van Jezus Christus is hersteld.

Eeuwen later werd een nieuwe profeet, Joseph Smith, door God en Jezus geroepen om de kerk en al haar ware leringen te herstellen.

Joseph was een boerenzoon die opgroeide in Palmyra (New York, VS). Veel kerken en predikanten probeerden in dat gebied bekeerlingen te lokken. Joseph was verward en wist niet bij welke kerk hij zich moest aansluiten, omdat ze allemaal verschillende dingen predikten. Hij kwam in de Bijbel een vers tegen waarin stond dat je je vragen aan God moest voorleggen, en dat Hij antwoord zou geven.

Joseph besloot te bidden. Hij zocht een rustige plek in het bos op, en knielde neer. Nederig bad hij tot God om te weten bij welke kerk hij zich moest aansluiten. God en Jezus verschenen aan hem in een visioen. Later beschreef Joseph deze heilige ervaring als volgt:

‘[Ik zag] recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel. […] Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–17)

God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus zeiden dat Joseph zich bij geen enkele kerk moest aansluiten. Ze zeiden dat Jezus door middel van hem zijn oorspronkelijke kerk zou herstellen. Joseph Smith zou een profeet worden, zoals de bijbelse profeten van weleer. Later kreeg hij het belangrijke priesterschapsgezag dat verloren was gegaan, en daarmee ook de macht om te dopen, zieken te genezen, en apostelen en andere leiders te roepen. De herstelde kerk werd in 1830 officieel georganiseerd.

Jezus leidt zijn kerk door middel van profeten

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de herstelde kerk van Jezus Christus. Jezus staat waarlijk aan het hoofd van zijn kerk, en Hij leidt ons naar God door middel van een hedendaagse profeet.

Kom samen met ons de Heiland Jezus Christus aanbidden! U zult er veel aan hebben om zijn leringen in de heilige Schriften te bestuderen, en te horen wat Hij in deze tijd tegen profeten en apostelen zegt. U zult Gods liefde voelen wanneer u actief deel gaat uitmaken van de kerk van de Heer en anderen helpt.

Veelgestelde vragen

Men heeft veel vragen over wie vaak ‘mormonen’ worden genoemd, maar wat eigenlijk ‘heiligen der laatste dagen’ zijn, oftewel leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier om de hele lijst te bekijken.

Steeds meer mensen staan afkerig tegenover georganiseerde godsdienst. Ze beleven liever hun eigen spiritualiteit en proberen een goed leven te leiden. Maar mensen hebben zowel georganiseerde godsdienst als persoonlijke spiritualiteit nodig. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen biedt de structuur en het priesterschapsgezag die nodig zijn om al Gods geboden na te leven, waaronder het gebod om zich te laten dopen en aan het avondmaal (de communie) deel te nemen. U zou op zondag naar de kerk moeten gaan, en tijdens de week moeite doen om aan geestelijke dingen te denken en anderen te dienen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is in 1830 officieel georganiseerd in Fayette (New York, VS). Joseph Smith was de eerste president van de kerk. Hij had een visioen van Jezus Christus en God de Vader gekregen, en werd geroepen als profeet om de kerk van Jezus Christus te herstellen. Hij ontving het priesterschap van God, vertaalde het Boek van Mormon, en stuurde zendelingen uit om het evangelie in Noord-Amerika en aan de overkant van de oceaan te verkondigen.

De hoofdzetel van de kerk verhuisde eerst naar Ohio en vervolgens naar Missouri en Illinois, om aan vervolging te ontkomen en een verzamelplaats voor de leden te stichten. In 1844 leidden vooroordelen en plaatselijke politieke conflicten ertoe dat Joseph Smith zonder proces in de gevangenis werd gegooid, en door een bende werd vermoord.

Brigham Young volgde hem op als president van de kerk. Onder zijn leiding staken de heiligen in de Verenigde Staten de vlakten over in huifkarren, naar de Rocky Mountains in Utah. Sindsdien is de kerk over heel de wereld sterk gegroeid. De kerk telt nu meer dan 16 miljoen leden in meer dan 170 landen.

De eerste stap is een afspraak met zendelingen. Zij zullen u vertellen over de fundamentele geloofspunten en gebruiken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze beantwoorden ook uw vragen over de kerk, en leggen uit wat er van leden wordt verwacht.

U kunt ook de zondagse kerkdiensten bijwonen. U zult het fijn vinden om deel uit te maken van een gemeenschap waar mensen om elkaar geven en waar iedereen het voorbeeld van Jezus Christus probeert te volgen.

Als u zich bij de kerk wilt aansluiten, kunt u zich laten dopen en officieel lid worden. Uw doop kan worden verricht door zendelingen of door iemand die u in de kerk hebt leren kennen.

Net als de Bijbel bevat het Boek van Mormon bijdragen van veel schrijvers. Het is een verzameling dagboeken en geschiedkundige verslagen die van de ene schrijver op de andere zijn doorgegeven en een periode van zo’n duizend jaar bestrijken. De eerste schrijver is de profeet Nephi, die in 600 v.C. samen met zijn gezin Jeruzalem verliet en naar het Amerikaanse vasteland trok. Nephi gaf de kroniek door aan zijn jongere broer, die het op zijn beurt aan zijn zoon gaf. Elke schrijver gaf de kroniek door aan iemand die hij vertrouwde. Mormon was de profeet die alle geschriften in één boek samenbracht. Daarom wordt het boek het Boek van Mormon genoemd.

In 1823 werd Joseph Smith naar deze oude kroniek geleid, en hij vertaalde die door de macht van God.

Meer onderwerpen verkennen

Wat is het Boek van Mormon?

Het Boek van Mormon getuigt eveneens van Jezus Christus.

Hoe voelt het om naar de kerk te gaan?

De kerk is een plek waar we rust vinden van de drukte van het dagelijks leven. We kunnen ons concentreren op God aanbidden en onze naaste liefhebben.

Over onze zendelingen

Zendelingen brengen een blijde boodschap over Gods plan en de goddelijke zending van Jezus Christus.

Wat leren we uit de Bijbel?

De Bijbel leert ons door de eeuwen heen dat God altijd van zijn kinderen blijft houden.
Mormon.org Chat is typing...